Director general (2 posturi) – Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța AlimentelorDirector general (2 posturi)

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor

22 februarie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţii publice de conducere vacante din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor:

 1. director general – Direcţia generală sănătate şi bunăstarea animalelor,
 2. director general – Direcţia generală control oficial.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în medicină veterinară;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • cunoştinţe de operare/programare pe calculator: MS Office – nivel mediu;
 • cunoaşterea limbii engleze (citit, scris, vorbit) – nivel mediu;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani;
 • Pentru persoana declarată „admis” la concurs se va solicita eliberarea de către ORNISS a avizului de securitate în vederea accesului la informaţii clasificate „strict secret”.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 13 martie 2019: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 27 martie 2019, ora 08:30: probele suplimentare de testare a cunoştinţelor PC şi a cunoştinţelor de limbă străină;
 • 27 martie 2019, ora 11:30: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

DIRECTOR GENERAL – DIRECŢIA GENERALĂ SĂNĂTATE ŞI BUNĂSTARE ANIMALĂ
Constitutia Romaniei;
Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici republicată, cu modificarile si completarile ulterioare ;
Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici;
Ordonanţă de Guvern nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor cu madificarile si completarile ulterioare;
Hotarare nr. 1.415/ 2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;
REGULAMENTUL (CE) nr. 1069/2009 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală şi produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 (Regulament privind subprodusele de origine animală), cu amendamentele ulterioare;
REGULAMENTUL (UE) nr. 142/2011 AL COMISIEI din 25 februarie 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală şi produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman şi de punere în aplicare a Directivei 97/78/CE a Consiliului în ceea ce priveşte anumite probe şi produse care sunt scutite de la controalele sanitar-veterinare la frontieră în conformitate cu directiva menţionată, cu amendamentele ulterioare;
Ordin ANSVSA nr. 67/2012 privind condiţiile sanitar-veterinare care trebuie respectate la mişcarea suinelor vii pe teritoriul României şi pentru modificarea unor norme sanitare veterinare;
Ordin nr. 105/2005 privind aprobarea Normei sanitare veterinare care introduce măsuri naţionale pentru eradicarea brucelozei, tuberculozei şi leucozei bovine
Legea nr. 9/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 205/2004 privind protecţia animalelor;
Ordin ANSVSA nr. 34/ 2009 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind regulile generale de biosecuritate în exploataţiile de creştere a bovinelor;
Ordinul ANSVSA nr. 80/2005, pentru aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind stabilirea documentelor şi evidentelor veterinare necesare în cadrul activităţii de neutralizare a deşeurilor de origine animala, cu modificările şi completările ulterioare;
Ordinul ANSVSA nr. 42/2005, privind măsurile pentru implementarea interdicţiei totale de administrare a proteinelor animale procesate în hrana animalelor de fermă;
Ordinul ANSVSA nr. 29/2008, pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind măsurile generale de prevenire şi control al rabiei la animale domestice şi sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;
Ordinul ANSVSA nr. 6/2010 pentru aprobarea cadrului general privind stingerea focarelor de boli la animale;
Hotarare nr. 1.214/2009, privind metodologia pentru stabilirea şi plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor, cu modificările şi completările ulterioare ;
Ordin nr. 61/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind problemele de sănătate a animalelor ce afectează comerţul intracomunitar cu animale din speciile bovine şi suine
Ordin nr. 156/2006 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 95/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate a animalelor şi modelele de certificate veterinare pentru importul de carne proaspătă de pasăre din ţări terţe, cu modificările ulterioare;
Directiva 2002/60/CE A CONSILIULUI de stabilire a dispoziţiilor specifice de combatere a pestei porcine africane ş i de modificare a Directivei 92/119/CEE în ceea ce priveş te boala Teschen ş i pesta porcină africană;
Directiva 2005/94/CE A CONSILIULUI privind măsurile comunitare de combatere a influenţei aviare ş i de abrogare a Directivei 92/40/CEE
Ordin nr. 62/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind acţiunile sanitare veterinare de supraveghere şi imunoprofilactice obligatorii ale căror costuri sunt suportate de către proprietarii animalelor
Ordin nr. 79/2008 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind notificarea internă şi declararea oficială a unor boli transmisibile ale animalelor
Ordin nr. 21/2018 pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind condiţiile de biosecuritate în exploataţiile comerciale de păsări, precum şi condiţiile privind mişcarea păsărilor vii şi a subproduselor provenite de la acestea
Directiva 2003/85/CE A CONSILIULUI privind măsurile comunitare de combatere a febrei aftoase, de abrogare a Directivei 85/511/CEE ş i a Deciziilor 89/531/CEE ş i 91/665/CEE ş i de modificare a Directivei 92/46/CEE
Directiva 92/119/CEE A CONSILIULUI de stabilire a măsurilor comunitare generale de combatere a unor boli la animale, precum şi a măsurilor specifice împotriva bolii veziculoase a porcului
Ordin nr. 20/2018 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de biosecuritate în exploataţiile de suine
Ordin nr. 16/2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităţilor/centrelor de colectare/exploataţiilor de origine şi a mijloacelor de transport din domeniul sănătăţii şi al bunăstării animalelor, a unităţilor implicate în depozitarea şi neutralizarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman şi a produselor procesate

DIRECTOR GENERAL – DIRECŢIA GENERALĂ CONTROL OFICIAL
Constitutia Romaniei;
Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici republicată, cu modificarile si completarile ulterioare ;
Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici;
Ordonanţă de Guvern nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor cu madificarile si completarile ulterioare;
Hotarare nr. 1.415/ 2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;
REGULAMENTUL (CE) nr. 882/2004 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele alimentare şi cu normele de sănătate animală şi de bunăstare a animalelor, cu amendamentele ulterioare;
Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare, cu amendamentele ulterioare;
REGULAMENTUL (CE) nr. 853/2004 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală, cu amendamentele ulterioare;
REGULAMENTUL (CE) nr. 854/2004 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI din 29 aprilie 2004 de stabilire a normelor specifice de organizare a controalelor oficiale privind produsele de origine animală destinate consumului uman, cu amendamentele ulterioare;
REGULAMENTUL (CE) nr. 1069/2009 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală şi produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 (Regulament privind subprodusele de origine animală), cu amendamentele ulterioare;
REGULAMENTUL (UE) nr. 142/2011 AL COMISIEI din 25 februarie 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală şi produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman şi de punere în aplicare a Directivei 97/78/CE a Consiliului în ceea ce priveşte anumite probe şi produse care sunt scutite de la controalele sanitar-veterinare la frontieră în conformitate cu directiva menţionată, cu amendamentele ulterioare;
Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei alimentare, de instituire a Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară şi de stabilire a procedurilor în domeniul siguranţei produselor alimentare, cu amendamentele ulterioare;
Ordinul ANSVSA nr. 145/2007 privind aprobarea Normei pentru siguranta alimentelor care stabileşte condiţiile în care se derulează operaţiunile de import-export şi comerţ intracomunitar de produse alimentare de origine nonanimala supuse supravegherii şi controlului pentru siguranta alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare;
Ordin ANSVSA nr. 67/2012 privind condiţiile sanitar-veterinare care trebuie respectate la mişcarea suinelor vii pe teritoriul României şi pentru modificarea unor norme sanitare veterinare;
Ordin ANSVSA nr. 40/2010, privind aprobarea Normei sanitare veterinare pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor şi bovinelor, cu modificările şi completările ulterioare;
Ordonanta de Urgenta nr. 23/2010 privind identificarea şi înregistrarea suinelor, ovinelor şi caprinelor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
Ordin nr. 105/2005 privind aprobarea Normei sanitare veterinare care introduce măsuri naţionale pentru eradicarea brucelozei, tuberculozei şi leucozei bovine
Legea nr. 9/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 205/2004 privind protecţia animalelor;
Ordin ANSVSA nr. 34/ 2009 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind regulile generale de biosecuritate în exploataţiile de creştere a bovinelor;
Ordinul ANSVSA nr. 111/2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a activităţilor de obţinere şi de vânzare directă şi/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum şi a activităţilor de producţie, procesare, depozitare, transport şi comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală, cu moficările şi completările ulterioare;
Ordinul ANSVSA nr. 80/2005, pentru aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind stabilirea documentelor şi evidentelor veterinare necesare în cadrul activităţii de neutralizare a deşeurilor de origine animala, cu modificările şi completările ulterioare;
Ordinul ANSVSA nr. 42/2005, privind măsurile pentru implementarea interdicţiei totale de administrare a proteinelor animale procesate în hrana animalelor de fermă;
Ordinul ANSVSA nr. 29/2008, pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind măsurile generale de prevenire şi control al rabiei la animale domestice şi sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;
Ordinul ANSVSA nr. 6/2010 pentru aprobarea cadrului general privind stingerea focarelor de boli la animale;
Hotarare nr. 1.214/2009, privind metodologia pentru stabilirea şi plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor, cu modificările şi completările ulterioare ;
Ordin nr. 61/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind problemele de sănătate a animalelor ce afectează comerţul intracomunitar cu animale din speciile bovine şi suine
Ordin nr. 156/2006 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 95/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate a animalelor şi modelele de certificate veterinare pentru importul de carne proaspătă de pasăre din ţări terţe, cu modificările ulterioare;
Directiva 2002/60/CE A CONSILIULUI de stabilire a dispoziţiilor specifice de combatere a pestei porcine africane ş i de modificare a Directivei 92/119/CEE în ceea ce priveş te boala Teschen ş i pesta porcină africană;
Directiva 2005/94/CE A CONSILIULUI privind măsurile comunitare de combatere a influenţei aviare ş i de abrogare a Directivei 92/40/CEE
Ordin nr. 62/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind acţiunile sanitare veterinare de supraveghere şi imunoprofilactice obligatorii ale căror costuri sunt suportate de către proprietarii animalelor
Ordin nr. 79/2008 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind notificarea internă şi declararea oficială a unor boli transmisibile ale animalelor
Ordin nr. 21/2018 pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind condiţiile de biosecuritate în exploataţiile comerciale de păsări, precum şi condiţiile privind mişcarea păsărilor vii şi a subproduselor provenite de la acestea
Directiva 2003/85/CE A CONSILIULUI privind măsurile comunitare de combatere a febrei aftoase, de abrogare a Directivei 85/511/CEE ş i a Deciziilor 89/531/CEE ş i 91/665/CEE ş i de modificare a Directivei 92/46/CEE
Directiva 92/119/CEE A CONSILIULUI de stabilire a măsurilor comunitare generale de combatere a unor boli la animale, precum şi a măsurilor specifice împotriva bolii veziculoase a porcului
Ordin nr. 20/2018 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de biosecuritate în exploataţiile de suine
Ordin nr. 16/2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităţilor/centrelor de colectare/exploataţiilor de origine şi a mijloacelor de transport din domeniul sănătăţii şi al bunăstării animalelor, a unităţilor implicate în depozitarea şi neutralizarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman şi a produselor procesate
Ordin nr. 57/2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare sanitară veterinară a unităţilor care produc, procesează, depozitează, transportă şi/sau distribuie produse de origine animal, cu moficările şi completările ulterioare

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job