Director financiar – Spitalul Județean de Urgență Mavromati BotoșaniDirector financiar

Spitalul Județean de Urgență Mavromati Botoșani

12 august 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

SPITALULUI JUDEŢEAN DE URGENŢĂ „MAVROMATI” BOTOŞANI organizează CONCURS pentru ocuparea postului vacant de director financiar – contabil ce se va desfăsura  la sediul Spitalului Județean de Urgență Mavromati Botoșani, în data de 5 septembrie 2019, ora 10.00.

Concursul/examenul se organizează în conformitate cu prevederile Legii nr.95/2006 privind reforma în omeniul sănătății, republicată, cu modificarile și completările ulteroare si ale O.M.S nr.284/2007, privind aprobarea  Metodologiei cadru  de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea functiilor specifice comitetului director din spitalele publice cu modificările si completarile ulterioare.

La concurs/examen se pot înscrie candidații care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale și specifice prevazute de OMS nr.284/2007 cu modificarile si completarilșe ulterioare.

Criterii generale sunt urmatoarele:

 • a) au domiciliul stabil în România;
 • b) nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 • c) au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • d) nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

Criterii specifice sunt urmatoarele:

 • sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în profil economic;
 • au cel puțin 2 ani vechime în specialitatea studiilor;

Dosarul de înscriere trebuie să conţină următoarele documente:

 • a) cererea de înscriere;
 • b) copie de pe actul de identitate, copii ale certificatelor de naștere, căsătorie, după caz;
 • c) copie de pe diploma de licență sau de absolvire, după caz;
 • d) curriculum vitae;
 • e) adeverința care atestă vechimea în muncă sau în specialitatea studiilor, după caz;
 • f) cazierul judiciar;
 • g) declarația pe propria răspundere că nu a desfășurat activități de poliție politică, așa cum este definită prin lege;
 • h) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • i) proiectul de specialitate sau lucrarea de specialitate,
 • j) dovada platii taxei de concurs – 100 lei.

Copiile actelor prevazute mai sus se prezintă însotite de documentele originale care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Data limita până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs este 29 august 2019, ora 15.30.

Candidatii ale caror dosare de înscriere au fost respinse, pot depune contestatie în cel mult 24 de ore de la data comunicării rezultatului verificarii.

Concursul/examenul  se va desfășura  la sediul Spitalului Judetean de Urgenta „Mavromati” Botosani, in sala de sedinte, str. Marchian nr. 11 în data de 5 septembrie ora 10,00, având următorul calendar de desfășurare:

 • 13.08.2019 – 29.08.2019, ora 15.30 – depunere dosare,
 • 30.08.2019 – selecția dosarelor,
 • 30.08.2019 , ora 15.30 – afisarea rezultatelor selectiei dosarelor,
 • 02.09.2019 , ora 15.30 – depunerea contestatiilor cu privire la selectia dosarelor,
 • 03.09.2019 , ora 15.30 – soluționarea si afisarea rezultatelor contestatiilor cu privire  la selecția dosarelor,
 • 05.09.2019 , ora 10.00 – proba scrisa,
 • 05.09.2019, ora 15.30 – afisarea rezultatelor la proba scrisă,
 • 06.09.2019 , ora 15.30 – depunerea contestatiilor la proba scrisa,
 • 09.09.2019, ora 15.30 – rezolvarea si afisarea contestatiilor la proba scrisă,
 • 10.09.2019 , ora 10.00 – susținerea proiectului /lucrării de specialitate,
 • 10.09.2091 , ora 13.00 – interviul de selectie,
 • 10.09.2019, ora 15.30 – afisarea rezultatelor finale,
 • 11.09.2019 , ora 15.30 – depunerea contestațiilor la rezultatul final al concursului cu exceptia interviului de selectie,
 • 12.09.2019 , ora 15.30 – solutionarea contestațiilor la rezultatul final al concursului,
 • 12.09.2019, ora 15.30 – afisarea rezultatului final al concursului după solutionarea contestatiilor.

Bibliografia şi temele cadru pentru proiectul/lucrarea de specialitate din domeniul de activitate pentru funcția de director financiar contabil și metodologia proprie de organizare si desfășurare a concursului sunt afisate la avizierul  Spitalului Judeţean de Urgenţă „Mavromati” Botoşani, str. Marchian nr. 11, și se publică pe site-ul instituţiei:  www.spitalulmavromati.ro, secțiunea anunturi concurs.

Relaţii suplimentare privind concursul sau examenul organizat pot fi obtinute de către candidați de la Serviciul RUNOS al Spitalului Judeţean de Urgenţă „Mavromati” Botoşani, sau la telefon 0231/518812, interior 1141.

descarca: anunt-bibliogafie-tematica-dfc.pdf 504KB PDF

descarca: ANTET-SPITALUL-JUDETEAN-DE-URGENTA-MAVROMATI-BOTOSANI.doc 87KB DOC

Apply for this Job