Director financiar – contabuil – Spitalul Sovata Niraj, județul MureșDirector financiar – contabuil

Spitalul Sovata Niraj, județul Mureș

17 mai 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul Sovata Niraj, cu sediul în Sovata, Str. Principală nr. 156, județul Mureș, organizează concurs /examen pentru ocuparea funcției specifice comitetului director al unității, după cum urmează:

  • 1 post de director financiar – contabil.

La concurs/examen se pot înscrie candidații care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale și specifice.

Criteriile generale sunt următoarele:

  • au domiciliul stabil în România;
  • nu an fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
  • au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
  • nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

Criteriile specifice sunt următoarele:

  • sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în profil economic;
  • au cel puțin 2 ani vechime în specialitatea studiilor.

Concursul/examenul pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director al unității se va organiza în data de 11.06.2019, ora 10.00 – proba scrisă, respectiv data de 11.06.2019, ora 12.00 – susținere orală a proiectului de specialitate, ora 14.00 – interviul de selecție, la sediul unității.

Data limită până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs este 31.05.2019.

Bibliografia pentru concurs/examen și temele-cadru pentru proiectul de specialitate se afișează la sediul Spitalului Sovata Niraj și se publică pe site-ul spitalului.

Relații suplimentare se pot obține la telefonul 0265.570.933, Biroul Resurse Umane.

Apply for this Job