Director financiar – contabil – Spitalul Orășenesc „Sf. Ștefan” din Rovinari, județul GorjDirector financiar – contabil

Spitalul Orășenesc „Sf. Ștefan” din Rovinari, județul Gorj

5 noiembrie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul Orășenesc „Sf. Ștefan” din Rovinari, cu sediul în Rovinari, Str. Jiului nr. 1, județul Gorj, organizează concurs/examen pentru ocuparea funcției specifice comitetului director al unității după cum urmează:

 • 1 post de director financiar – contabil

La concurs/examen se pot înscrie candidații care îndeplinesc, cumulative, criteriile generale și specifice.

Criteriile generale sunt următoarele:

 • au domiciliul stabil în România;
 • nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 • au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

Criterii specifice sunt următoarele:

 • sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în profil economic;
 • au cel puțin 2 ani vechime în specialitatea studiilor;
 • dețin certificatul de atestare a cunoștințelor dobândite în domeniul Sistemului european de conturi, precum și de cunoaștere a reglementarilor europene în domeniu.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină următoarele documente:

 • cererea de înscriere;
 • copie de pe actul de identitate;
 • copie de pe diploma de licență sau de absolvire, după caz;
 • curriculum vitae;
 • adeverință care să ateste vechimea în gradul profesional sau în specialitatea studiilor, după caz;
 • cazierul judiciar;
 • declarația pe propria răspundere că nu a desfășurat activități de poliție politică, așa cum este definită prin lege;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • copie de pe certificatul de atestare a cunoștințelor dobândite în domeniul Sistemului european de conturi, precum și de cunoaștere a reglementarilor europene în domeniu;
 • proiectul/lucrarea de specialitate;
 • chitanța de plată de participare la concurs – taxa de înscriere la concurs este de 200 de lei – se achită la casieria unității.

Dosarul de înscriere va fi depus la secretarul comisie de concurs, la B.R.U. al Spitalului Orășenesc „Sf. Ștefan”, Rovinari, 0253/371.318, int. 154, cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data susțineri concursului respectiv până în data de 20.11.2019, ora 14.00.

Documentele solicitate vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Rezultatele selecției dosarelor se afișează la sediul unității prin înscrierea mențiunii „admis” sau „respins”.

Concursul/examenul cuprinde următoarele probe de evaluare:

 • test-grilă/lucrare scrisă de verificare a cunoștințelor din legislația specifica postului;
 • susținerea proiectului/lucrării de specialitate pe o temă din domeniul de activitate al postului;
 • interviul de selecție.

Testul grilă/lucrare scrisă de verificare a cunoștințelor se desfășoară pe durata a cel mult 3 ore.

Testul grilă/subiectele pentru lucrarea scrisă se elaborează de către comisia de concurs pe baza bibliografiei pentru concurs, în ziua probei.

Pentru a fi declarați admiși, candidații trebuie să obțină în cadrul eoncursului/examenului media finală cel puțin 7.00, iar la fiecare probă minimum nota 6.00. Media finală a fiecărui candidat se calculează cu două zecimale, ca medie aritmetică a notelor obținute la probele de evaluare.

Candidații au dreptul să conteste rezultatul final al concursului/ examenului, cu excepția interviului de selecție, în termen de 24 ore de la data afișării. Contestația se soluționează de către comisia de soluționare a contestațiilor în termen de 24 de ore de la data depunerii la secretarul comisiei de concurs/examen.

Bibliografia de concurs și temele-cadru pentru proiectul/lucrarca de specialitatea din domeniul de activitate se găsește pe site-ul unității noastre www.spitalrovinari.ro și sunt afișate la sediul Spitalului Orășenesc „Sf. Ștefan”, Rovinari, Str. Jiului nr. 1.

Calendarul desfășurării concursului:

Data limită pentru depunerea dosarelor de înscriere. 20.11.2019, ora 15.00
Data selecției dosarelor 21.11.2019, ora 15.00
Data afișării rezultatelor selecției dosarelor de înscriere 22.11.2019, ora 16.00
Data limită de depunere a contestațiilor privind rezultatul selecției dosarelor 25.11.2019, ora 16.00
Data afișării rezultatelor contestațiilor privind selecția dosarelor 26.11.2019, ora 16.00
Data susținerea testului grilă/lucrare scrisă de verificare a cunoștințelor din legislația specifică postului. 27.11.2019, ora 09.00
Data susținerii proiect/lucrare de specialitate pe o tema din domeniul de activitate al postului. 27.11.2019, ora 13.00
Data susținerii interviului de selecție 27.11.2019, ora 15.00
Dată afișării rezultatelor finale 27.11.2019, ora 16.00
Data limită de depunere a contestațiilor privind rezultatul final 28.11.2019, ora 15.00
Data afișării rezultatelor contestațiilor privind rezultatul final 29.11.2019, ora 15.00

Apply for this Job