Director financiar contabil – Spitalul Orăşenesc SegarceaDirector financiar contabil

Spitalul Orăşenesc Segarcea

6 decembrie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare şi ale O.M.S. nr. 284/2007, privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele publice, modificată de art. 1 din O.M.S. nr. 954/2017.

Spitalul Orăşenesc Segarcea, cu sediul în Segarcea, Strada Unirii nr. 50, judeţul Dolj, organizează concurs/examen pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director al unităţii, după cum urmează:

 • 1 post de director financiar contabil.

La concurs/examen se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale şi specifice.

Criteriile generale sunt următoarele:

 • au domiciliul stabil în România;
 • nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 • au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

Criteriile specifice sunt următoarele:

 • pentru director financiar – contabil:
 • sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul economic;
 • au cel puţin 2 ani vechime în specialitatea studiilor;
 • deţin certificatul de atestarea cunoştinţelor dobândite în domeniul Sistemului European de conturi, precum şi de cunoaştere a reglementărilor europene în domeniu;
 • cazier;
 • fişă aptitudini de la medicina muncii;

Concursul/examenul pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director al unităţii se va organiza în data de 08.01.2018, ora 10.00, proba scrisă, respectiv data de 08.01.2018, ora 14.00, susţinere orală a proiectului de specialitate, 08.01.2018, ora 16.00. interviul de selecţie, la sediul unităţii.

Data limită până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs este 20.12.2017.

Bibliografia pentru concurs /examen şi temele – cadru pentru proiectul dc specialitate se afişează la sediul Spitalului Orăşenesc Segarcea şi se publică pe site-ul spitalului www.spitalsegarcea.ro.

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0251/210.900 – Biroul Resurse Umane.

Apply for this Job