Director financiar – contabil – Spitalul Orășenesc Horezu, județul VâlceaDirector financiar – contabil

Spitalul Orășenesc Horezu, județul Vâlcea

28 februarie 2020

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare și ale O.M.S. nr. 284/2007, privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din spitalele publice, modificat de art 1 din O.M.S. nr. 954/2017.

Spitalul Orășenesc Horezu, cu sediul în Horezu, str. Al. Cuza nr. 4, județul Vâlcea, organizează concurs/examen pentru ocuparea funcției specifice comitetului director al unității, după cum urmează:

 • 1 post de director financiar – contabil.

La concurs/examen se pot înscrie candidații care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale și specifice.

Criteriile generale sunt următoarele:

 • au domiciliul stabil în România;
 • nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra, umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 • au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

Criteriile specifice sunt următoarele:

 • pentru directorul financiar-contabil:
  • sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în profil economic;
  • au cel puțin 2 ani vechime în specialitatea studiilor;
  • dețin certificatul de atestare a cunoștințelor dobândite în domeniul sistemului european de conturi, precum și de cunoaștere a reglementărilor europene în domeniu.

Concursul/examenul pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director al unității se va organiza în data de 23.03.2020, ora 10.00 – proba scrisă, respectiv data de 26.03.2020, ora 12.00 – susținere orală a proiectului de specialitate și în data de 26.03.2020, ora 14.00, susținerea interviul de selecție, la sediul unității.

Data limită până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs este 13.03.2020, ora 15.00.

Bibliografia pentru concurs/examen și temele-cadru pentru proiectul de specialitate se afișează la sediul Spitalului Orășenesc Horezu și se publică pe site-ul spitalului www.spitalulhorezu.ro.

Relații suplimentare se pot obține la telefonul 0250/860.620, interior 175, Serviciul Resurse Umane.

 

Apply for this Job