Director financiar-contabil – Spitalul Orăşenesc HârlăuDirector financiar-contabil

Spitalul Orăşenesc Hârlău

23 iulie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul Orăşenesc Hârlău, judeţul laşi, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată – temporar vacant a funcţiilor specifice comitetului director, după cum urmează:
• Director financiar-contabil.

La concurs au acces persoanele fizice care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii generale şi specifice:

Criterii generale:
a) au domiciliul stabil în România;
b) nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
c) au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
d) nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

Criterii specifice:
sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă in profil economic,
au cel puţin 2 ani vechime in specialitatea studiilor.

Dosarul de înscriere trebuie să conţină următoarele documente:
• pentru directorul financiar-contabil:
a) cererea de înscriere: b) copie de pe actul de identitate
c) copie dc pe diploma de licenţă sau de absolvire, după caz
d) curriculum vitae
e) adeverinţa care atestă vechimea în muncă sau în specialitatea studiilor, după caz
f) cazierul judiciar
g) declaraţia pe propria răspundere că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică, aşa cum este definită prin lege
h) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate
i) proiectul de specialitate

Copiile documentelor prevăzute mai sus se prezintă însoţite de actele în original, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul unităţii.
Dosarele de înscriere se vor depune la sediul Spitalului Orăşenesc Hârlău din Hârlău, str. Bogdan-Vodă nr. 15, judeţul Iaşi, până în data de 03.08.2018, în zilele de luni – vineri, între orele 08.00 -15.00.

Concursul se va desfăşura la sediul Spitalului Orăşenesc Hârlău şi va consta în următoarele probe de evaluare:
a) test-grilă/lucrare scrisă de verificare a cunoştinţelor din legislaţia specifică postului;
b) susţinerea proiectului de specialitate pe o temă din domeniul de activitate al postului;
c) interviul de selecţie.

  • 03.08.2018, ora 15.00 – termen limită de depunere a dosarelor de înscriere;
  • 14.082018, între orele 10.00 -12.00 – desfăşurarea probei scrise – test grilă/lucrare scrisă de verificare a cunoştinţelor din legislaţia specifica postului;
  • 14.08.2018, între orele 12.30 – 13.30 – susţinerea proiectului de specialitate si a interviului de selecţie.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul Spitalului Orăşenesc Hârlău din Hârlău, str. Bogdan-Vodă nr. 15, tel. 0232/720300, între orele 08.00 -15.00 sau pe site www. spitaluloraseneschirlau.info.

Apply for this Job