Director financiar-contabil – Spitalul Orășenesc Gura Humorului, județul SuceavaDirector financiar-contabil

Spitalul Orășenesc Gura Humorului, județul Suceava

30 august 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul Orășenesc Gura Humorului, județul Suceava, în conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și ale O.M.S. nr. 284/2007, privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din spitalele publice, modificat de art. 1 din O.M.S. nr, 954/2017, Spitalul Orășenesc Gura Humorului, județul Suceava, organizează concurs/examen pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director al unității, după cum urmează:

  • 1 post de director financiar-contabil.

La concurs/examen se pot înscrie candidații care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale și specifice.

Criterii generale:

  • au domiciliul stabil în România;
  • nu au fost condamnați definiți v pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură eu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
  • au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
  • nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

Criterii specifice:

  • sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă in profil economic;
  • au cel puțin 2 ani vechime în specialitatea studiilor;
  • dețin certificatul de atestare a cunoștințelor dobândite în domeniul Sistemului european de conturi, precum și de cunoaștere a reglementărilor europene în domeniu.

Concursul/examenul pentru ocuparea funcției de director financiar- contabil se va organiza în data de 25.09.2019, ora 10.00 – proba scrisă, în data de 25.09.2019. ora 14,00 – susținere orală a proiectului de specialitate, respectiv în data de 25.09.2019. ora 15.00 – interviul de selecție, la sediul administrativ al unității din bd. Bucovina nr. 17.

Data luni ta până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs este 17.09.2019.

Bibliografia pentru concurs/examen și temele-cadru pentru proiectul de specialitate se afișează la sediul Spitalului Orășenesc Gura Humorului și se publică pe site-ul spitalului: www.spitalgurahumorului.ro, secțiunea „Anunțuri”.

Relații suplimentare se pot obține la telefonul 0230.235.078, int 105 – Biroul R.U.N.O.S.

Apply for this Job