Director financiar – contabil – Spitalul Orășenesc Cisnădie, Județul SibiuDirector financiar – contabil

Spitalul Orășenesc Cisnădie, Județul Sibiu

17 noiembrie 2020

În conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și ale O.M.S. nr. 284/2007, privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din spitalele publice, modificat de art. I din O.M.S. nr. 954/2017, Spitalul Orășenesc Cisnădie, cu sediul în Cisnădie, Str. Băilor nr. 23, județul Sibiu, organizează concurs/examcn pentru ocuparea funcției specifice comitetului director al unității, după cum urmează:

  • 1 post de director financiar – contabil.

La concurs, examen se pot înscrie candidații care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale și specifice.

Criteriile generale sunt următoarele:

  1. au domiciliul stabil în România;
  2. nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
  3. an o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
  4. nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

Criteriile specifice sunt următoarele:

  1. sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă dc licență sau echivalentă în profil economic;
  2. au cel puțin 5 ani vechime în specialitatea studiilor:
  3. dețin certificatul de atestare a cunoștințelor dobândite în domeniul Sistemului European de Conturi.

Concursul/examenul pentru ocuparea funcției specifice comitetului director al unității se va organiza în data de 11.12.2020, ora 10.00 – proba, scrisă, respectiv data de 15.12.2020, ora 10.00 – susținere orală a proiectului dc specialitate, ora 14.00 – interviul de selecție, la sediul unității.

Data limită până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs este 03 decembrie 2020.

Bibliografia pentru concurs/examen și temele – cadru pentru proiectul de specialitate se afișează la sediul Spitalului Orășenesc Cisnădie și se publică pe sîtc-ul spitalului www.socisnadie.ro.

Relații suplimentare se pot obține la telefonul 0369/105.102 – Biroul Resurse Umane.

Apply for this Job