Director financiar contabil – Spitalul Obstetrică Ginecologie, cu sediul în PloieştiDirector financiar contabil

Spitalul Obstetrică Ginecologie, cu sediul în Ploieşti

6 iulie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare şi ale O.M.S. nr. 284/2007, privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele publice, modificat de art. 1 din O.M.S. nr. 954/2017. Spitalul Obstetrică Ginecologie, cu sediul în Ploieşti, str. Mihai Bravu nr 116, judeţul Prahova, organizează concurs /examen pentru ocuparea funcţiei specifice comitetului director al unităţii, de director financiar contabil.

 • La concurs se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc cumulativ, criteriile generale şi specifice.
 • Criteriile generale sunt următoarele:
  • au domiciliul stabil în România;
  • nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
  • au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
  • nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor Legii nr, 263/2010, privind sistemul public de Pensii şi alte drepturi de asigurări sociale.
 • Criteriile specifice sunt următoarele:
  • sunt absolvenţi de studii universitare de licenţă finalizate cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, finalizate cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice;
  • au cel puţin 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare în exercitarea funcţiei de conducere;
  • pentru absolvenţii studiilor universitare de licenţă – tip Bologna – se solicită să se facă dovada finalizării atât a ciclului I, cât şi a ciclului li (masterat postuniversitare).
 • Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină următoarele documente:
  • cererea de înscriere;
  • copie de pe actul de identitate;
  • copie legalizată de pe diplomă de licenţă sau a studiilor absolvite, după caz;
  • curriculum vitae;
  • adeverinţă care atestă vechimea în gradul profesional sau în
  • specialitatea studiilor, după caz;
  • cazierul judiciar;
  • declaraţia pe propria răspundere că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică, aşa cum este definit prin lege;
  • adeverinţă din care să rezulte că este apt medical, fizic şi neuropsihic,
  • eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau dc către unităţile sanitare abilitate;
  • proiectul, lucrarea de specialitate reaiizat/realizată dc candidat (sigilat). Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele
  • originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
 • Concursul cuprinde următoarele probe de evaluare:
  • test grilă lucrare scrisă de verificare a cunoştinţelor din legislaţia specifică postului conform bibliografiei afişate va avea loc in data de ora 12.00;
  • susţinerea proiectului de specialitate pe o temă din domeniul de activitate al postului va avea loc în data de 03.08.2018, ora 12.00:
  • interviul de selecţie va avea loc în data de 03.08.2018, ora 15.00. Dosarul de înscriere se depune la Biroul Resurse Umane, Salarizare al
  • spitalului, respectiv la secretarul comisiei de concurs până la data de 20.07.2018.
  • Teslul-grilă/lucrarca scrisă de verificare a cunoştinţelor se desfăşoară pe durata a cel mult 3 ore.
 • Proiectul/luerarea de specialitate trebuie să fie reaiizat/realizată individual de către candidat, să rezolve problemele solicitate intr-un volum de maximum 8-10 pagini tehnoredactate pe calculator în Arial, cu fonturi de 14 la un rând şi trebuie să fie depus,depusă la înscriere (sigilat), fiecare pagină a proiectului semnată de către candidat.
 • Pentru a fi declaraţi admişi, candidaţii trebuie sâ obţină în cadrul concursului media finală cel puţin 7.00, iar la fiecare probă minimum nota 6,00. Media finală a fiecărui candidat se calculează cu două zecimale, ca medie aritmetică a notelor obţinute la probele de evaluare.
 • Rezultatul studierii dosarelor se afişează la sediul unităţii. Candidaţii pot depune contestaţie în cel mult 24 de ore de la data comunicării rezultatului verificării.
 • Taxa de concurs este de 500 lei şi se achită la casieria unităţii.
 • Informaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul Resurse-Lniane, Salarizare- str. Mihai Bravu nr. 116. telefon 0244.409.100, int. 144 şi pe site: www.maternitate-ploiesti.ro

Apply for this Job