Director financiar – contabil – Spitalul Municipal,,Costache Nicolescu,,DragasaniDirector financiar – contabil

Spitalul Municipal,,Costache Nicolescu,,Dragasani

6 iulie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul Municipal,,Costache Nicolescu,,Dragasani organizeaza concurs pentru ocuparea postului de director financiar – contabil.

Concursul se va desfasura la sediul spitalului din Municipiul Dragasani , str.Dr.Bagdasar nr.2, in data de 30.07.2018 incepand cu ora 10.

La concurs se pot inscrie candidaţii care îndeplinesc cumulativ criteriile generale si specifice.

Criteriile generale sunt urmatoarele:

a) au domiciliul stabil in Romania;

b) nu au fost condamnati definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;

c) au o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;

d) nu au varsta de pensionare, conform prevederilor legale in vigoare.

Criteriile specifice sunt urmatoarele:

  1. sunt absolventi de invatamant universitar de lunga durata, cu diploma de licenta sau echivalenta in profil economic;
  2. au cel putin 2 ani vechime in specialitatea studiilor;
  3. sunt experti contabili

Dosarul de inscriere la concurs se va depune la secretariatul comisiei de concurs pana in data de 20.07.2018 si va conţine urmatoarele documente:

a) cererea de inscriere;

b) copie de pe actul de identitate;

c) copie de pe diploma de licenta sau de absolvire, dupa caz;

d) curriculum vitae;

e) adeverinta care atesta vechimea în muncă sau în specialitatea studiilor, după caz;

f) cazierul judiciar;

g) declaratia pe propria raspundere ca nu a desfasurat activitati de politie politica, asa cum este definita prin lege;

h) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;

i) copie de pe certificatul expert contabil

j) proiectul de specialitate;

k) chitanta in valoare de 100 lei

Copiile de pe actele prevazute mai sus se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitate cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs.

Bibliografia specifica pentru concurs si temele pentru proiectul / lucrarea de specialitate, metodologia proprie de desfasurare a concursului vor fi afişate la sediul spitalului si pe site.

Pentru relaţii suplimentare va puteti adresa Biroul R.U.N.O.S. al Spitalului Municipal ,,Costache Nicolescu ,,Dragasani, telefon:0250812201,02,03,04 interior 110.

descarca: site.doc 68KB DOC

Apply for this Job