Director financiar contabil – Spitalul Municipal UrziceniDirector financiar contabil

Spitalul Municipal Urziceni

18 iulie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare şi ale O.M.S. nr. 284/2007, privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele publice, modificat de art. 1 din O.M.S. nr. 954/2017, Spitalul Municipal Urziceni, Str. Teilor nr. 3, judeţul Ialomiţa organizează concurs/examen pentru ocuparea funcţiei specifice comitetului directoral unităţii, după cum urmează:

  • 1 post de director financiar contabil.

La concurs/examen se pol înscrie candidaţii care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale şi specifice.

Criteriile generale sunt următoarele:

  1. au domiciliul stabil în România;
  2. nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
  3. au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
  4. nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

Criteriile specifice sunt următoarele:

  1. sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în profil economic;
  2. au cel puţin 2 ani vechime în specialitatea studiilor.

Concursul/examenul pentru ocuparea funcţiei specifice comitetului director al unităţii se va organiza în data de:

21.08.2018, ora 9,00 proba scrisă, respectiv, ora 13.00 – susţinere orală a proiectului de specialitate, ora 15.00 – interviul de selecţie, la sediul unităţii.

Data limită până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs este 10.08.2018, ora 13.30.

Bibliografia pentru concurs/examen şi temele cadru pentru proiectul de specialitate se afişează la sediul Spitalului Municipal Urziceni şi se publică pe site-ui spitalului www.spitalul-urziceni.ro.

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefonul 0243/255.375, interior 131 – Biroul Resurse Umane.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Municipal Urziceni, județul Ialomița, telefon 0243/255.375, interior 131.

Apply for this Job