Director financiar contabil – SPITALUL MUNICIPAL DIMITRIE CASTROIAN HUSIDirector financiar contabil

SPITALUL MUNICIPAL DIMITRIE CASTROIAN HUSI

5 august 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

SPITALUL MUNICIPAL DIMITRIE CASTROIAN HUSI

Organizeaza concurs pentru ocuparea functiei specifice comitetului director-postul director financiar contabil, in conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii actualizata  si ale OMS nr. 284/2007 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele publice cu modificarile si completarile ulterioare.

Concursul se va desfasura la sediul administrativ al spitalului din localitatea Husi, str. 1 Decembrie nr. 40 judetul Vaslui si  consta  in urmatoarele probe  :

 • Lucrare scrisa de verificare a cunostintelor din legislatia specifica postului propusa in bibliografie-In data de  09.2019  ora 11,00
 • Sustinerea proiectului /lucrarii de specialitate pe o tema din domeniul de activitate al postului –in data de 13.09.2019 ora 10,00
 • Interviul deselectie-in data de 13.09.2019 ora 12,00

LA CONCURS SE POT INSCRIE CANDIDATI CARE INDEPLINESC CUMULATIV URMATOARELE CONDITII

Criterii generale:

 1. a) au domiciliul stabil în România;
 2. b) nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 3. c) au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 4. d) nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

Criterii specifice  pentru postul de director financiar contabil:

 1. sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în profil economic;
 2. au cel puţin 2 ani vechime în specialitatea studiilor;
 3. deţin certificatul de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul Sistemului european de conturi, precum şi de cunoaştere a reglementărilor europene în domeniu-optional

Dosarul de concurs trebuie sa contina urmatoarele documente:

 1. a) cererea de înscriere;
 2. b) copie de pe actul de identitate;
 3. c) copie de pe diploma de licenţă sau de absolvire, după caz;
 4. d) curriculum vitae;
 5. e) adeverinţa care atestă vechimea în muncă sau în specialitatea studiilor, după caz;
 6. f) cazierul judiciar;
 7. g) declaraţia pe propria răspundere că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică, aşa cum este definită prin lege;
 8. h) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 9. i) copie de pe certificatul de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul Sistemului european de conturi, precum şi de cunoaştere a reglementărilor europene în domeniu-optional;
 10. j) proiectul de specialitate;
 11. k) taxa de participare concurs 600 lei

Dosarul de înscriere se depune la secretarul comisiei de concurs –birou RUNOS- Gavrilescu Camelia intre orele 8,00-16,00  -telefon 0235/481081 interior 104

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
Candidaţii al căror dosar de înscriere a fost respins pot depune contestaţie în cel mult 24 de ore de la data comunicării rezultatului verificării. Contestaţia se soluţionează în termen de 24 de ore de la data depunerii de către comisia de soluţionare a contestaţiilor.

 Calendar de desfasurare concurs

 • Data limita depunere dosare concurs- 20.08.2019 ora 16,00
 • Data selectie dosare- 22.08.2019 ora 12,00
 • Data afisarii selectiei dosarelor- 22.08.2019 ora 15,00
 • Data limita depunere contestatii privind rezultatul selectiei dosarelor- 23.08.2019 ora 15,00
 • Data afisarii rezultatelor contestatiilor privind selectia dosarelor-26.08.2019  ora 15,00
 • Data desfasurarii probei scrise- 12.09.2019 ora 11,00
 • Data sustinerii proiectului/lucrarii de specialitate- 13.09.2019 ora 10,00
 • Data sustinerii interviului de selectie- 13.09.2019 ora 12,00
 • Data afisarii rezultatelor finale ale concursului- 16.09.2019 ora 15,00
 • Data limita de depunere a contestatiilor privind rezultatul final- 17.09.2019 ora 15,00
 • Data afisarii rezultatelor contestatiilor privind rezultatul final al concursului- 18.09.2019 ora 15,00.

descarca: anunt-DFC-sediu-si-site-posturi.gov_.docx 37KB DOCX

Apply for this Job