Director financiar-contabil – Spitalul Municipal Câmpulung, județul ArgeșDirector financiar-contabil

Spitalul Municipal Câmpulung, județul Argeș

3 aprilie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul Municipal Câmpulung din Câmpulung, str. Dr. Costea, nr. 8, județul Argeș organizează concurs/examen pentru ocuparea funcției specifice comitetului director al unității, după cum urmează:

  • 1 post de director financiar-contabil.

La concurs/examen se pot înscrie candidații care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale și specifice.

Criteriile generale de participare la concurs:

  • au domiciliul stabil în România;
  • nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
  • au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
  • nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

Criteriile specifice de participare la concurs:

  • sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în profil economic;
  • au cel puțin 2 ani vechime în specialitatea studiilor.

Concursul/examenul pentru ocuparea funcției de director financiar-contabil se va organiza în data de 25.04.2019, ora 10.00 – proba scrisă, ora 13.00 – susținerea orală a proiectului de specialitate, ora 15.00 – interviul de selecție, la sediul administrativ al Spitalului Municipal Câmpulung.

Data limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 17.04.2019, ora 15.00, la sediul instituției.

Bibliografia pentru concurs/examen și temele – cadru pentru proiectul de specialitate se afișează la avizierul Spitalului Municipal Câmpulung și pe pagina de internet a unității sanitare.

Date contact: Matei Elisabeta, telefon 0248/510.100, int. 101, între orele 8.00 – 16.00.

Apply for this Job