Director financiar-contabil – Spitalul Municipal BradDirector financiar-contabil

Spitalul Municipal Brad

5 noiembrie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății cu modificările și completările ulterioare și ale O.M.S. nr. 284/2007, privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din spitalele publice, modificat de art. 1 din O.M.S. nr. 954/2017, Spitalul Municipal Brad, cu sediul în Brad, Str. Spitalului nr. 10, Județul Hunedoara, organizează concurs/examen pentru ocuparea funcției specifice comitetului director al unității, după cum urmează:

 • director financiar-contabil – contract de administrare pe durată determinată de 3 ani.

La concurs/examen se pot înscrie candidații care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale și specifice.

Criterii generale:

 • au domiciliul stabil în România;
 • nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 • au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau dc unitățile sanitare abilitate;
 • nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

Criterii specifice:

 • sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în profil economic;
 • au cel puțin 2 ani vechime în specialitatea studiilor.

Pentru înscrierea la concurs, candidații vor depune la Biroul R.U.N.O.S al spitalului un dosar care trebuie să conțină următoarele documente:

 • cererea de înscriere;
 • copie de pe actul de identitate;
 • copie de pe diploma de licență sau de absolvire, după caz;
 • curriculum vitae;
 • adeverința care atestă vechimea în muncă sau în specialitatea studiilor, după caz;
 • cazierul judiciar;
 • declarația pe propria răspundere că nu a desfășurat activități de poliție politică, așa cum este definită prin lege;
 • adeverință medicală care să ateste starea dc sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • proiectul de specialitate.

Cuantumul taxei de participare la concurs este de 100 lei.

Dosarul de înscriere se depune la secretarul comisiei de concurs cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data susținerii concursului.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Candidații al căror dosar de înscriere a fost respins pot depune contestație în cel mult 24 de ore de la data comunicării rezultatului verificării. Contestația se soluționează în termen de 24 de ore de la data depunerii de către comisia dc soluționare a contestațiilor.

Concursul/examenul cuprinde următoarele probe de evaluare:

 • test-grilă/lucrare scrisă de verificare a cunoștințelor din legislația specifică postului;
 • susținerea proiectului de specialitate pe o temă din domeniul de activitate al postului;
 • interviul de selecție.

Proiectul de specialitate trebuie să fie realizat individual de către candidat, să rezolve problemele solicitate într-un volum dc maximum 8-10 pagini tehnoredactate pe calculator cu fonturi de 14 și trebuie să fie cepus la înscriere.

Publicația de concurs, tematica pentru testul-grilă/lucrare scrisă de verificare a cunoștințelor și temele pentru proiectul de specialitate se regăsesc la sediul unității și pc site-ul www.spitalbrad@gmail.com.

Concursul/examenul pentru ocuparea funcției de director financiar contabil va avea loc la sediul Spitalului Municipal Brad, Județul Hunedoara, în sala de ședințe și se va desfășura după următorul calendar:

 • 19.11.2019, ora 14,00data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 20.11.2019 – selecția dosarelor admise/resptnse și afișarea rezultatului selecției;
 • 21.11.2019. ora 14.00 – termen limită pentru depunerea contestațiilor privind selecția dosarelor;
 • 22.11.2019 – afișarea rezultatelor în urma contestațiilor privind selecția dosarelor;
 • 27.11.2019, ora 09.00 – susținerea testul ui-grilă/ lucrării scrise de verificare a cunoștințelor din legislația specifică postului;
 • 27.11.2019, ora 12.30 – susținerea proiectului de specialitate pe o temă din domeniul dc activitate al postului;
 • 27.11.2019, ora 14.00 – interviul de selecție;
 • 27.11.2019, ora 15.30 – afișarea rezultatelor concursului/examenutui;
 • 28.11.2019, ora 15.30 – soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale ale concursului/examenului.

Informații suplimentare se pot obține la Biroul R.U.N.O.S. al Spitalului Municipal Brad sau la tel. 0254/611.600, int. 226.

Apply for this Job