Director financiar-contabil – Spitalul Municipal „Anghel Saligny” din FeteştiDirector financiar-contabil

Spitalul Municipal „Anghel Saligny” din Feteşti

21 decembrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul Municipal „Anghel Saligny” din Feteşti, Judeţul Ialomiţa, în conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006, privind reforma în nr. 284/2007, privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale O.M.S. desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele publice, modificată de art. 1 din O.M.S. nr. 954/2017, Spitalul Municipal „Anghel Saligny”, Feteşti, cu sediul în Feteşti, str. Călăraşi, nr. 549, judeţul Ialomiţa, organizează concurs/examen pentru ocuparea următoarei funcţiei specifice comitetului director:

 • 1 post de director financiar-contabil.

La concurs/examen se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale şi specifice.

Criteriile generale sunt următoarele:

 • au domiciliul stabil în România;
 • nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 • au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

Criteriile specifice sunt următoarele:

 • sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în profil economic;
 • au cel puţin 2 ani vechime în specialitatea studiilor;
 • deţin certificatul de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul sistemului european de conturi, precum şi de cunoaştere a reglementărilor europene în domeniu.

Concursul/examenul pentru ocuparea funcţiei de director financiar-contabil se va organiza astfel:

 • proba scrisă în data de 23.01.2019, ora 10.00;
 • proiectul de specialitate se va susţine în data de 30.01.2019, ora 10.00;
 • interviul de selecţie se va susţine în data de 04.02.2019, ora 10.00.

Data limită până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs este 14.01.2019, ora 15.30.

Bibliografia pentru concurs/examen şi temele-cadru pentru proiectul de specialitate se afişează la sediul Spitalului Municipal „Anghel Saligny“, Feteşti şi se publică pe site-ul Spitalului Municipal „Anghel Saligny“, Feteşti.

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefonul 0243/361.905, interior 121, Biroul Resurse Umane.

Apply for this Job