Director financiar-contabil – Spitalul Judeţean de Urgenţă Drobeta-Turnu SeverinDirector financiar-contabil

Spitalul Judeţean de Urgenţă Drobeta-Turnu Severin

2 noiembrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul Judeţean de Urgenţă Drobeta-Turnu Severin organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de director financiar-contabil.

Concursul va cuprinde următoarele probe de evaluare care se desfăşoară la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă Drobeta-Turnu Severin, bd. Mihai Viteazul nr. 6D, în perioada 26 noiembrie 2018-29 noiembrie 2018.

La concurs se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc, cumulativ, următoarele criterii generale şi specifice, prevăzute de O.M.S. nr. 284/2007, cu modificările şi completările ulterioare:

Criterii generale:

 1. au domiciliul stabil în România;
 2. nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 3. au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 4. nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

Criterii specifice, pentru directorul fmanciar-contabil:

 1. sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în profil economic;
 2. au cel puţin 2 ani vechime m specialitatea studiilor;
 3. deţin certificatul de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul Sistemului european de conturi, precum şi de cunoaştere a reglementărilor europene în domeniu.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină următoarele documente:

 • cererea de înscriere;
 • copie de pe actul de identitate;
 • copie dc pe diploma de licenţă sau de absolvire, după caz;
 • curriculum vitae;
 • adeverinţa care atestă vechimea în muncă sau în specialitatea studiilor, după caz;
 • cazierul judiciar;
 • declaraţia pe propria răspundere că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică, aşa cum este definită prin lege;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • copie de pe certificatul de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul Sistemului european de conturi, precum şi de cunoaştere a reglementărilor europene în domeniu;
 • proiectul de specialitate;

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Taxa de participare – 500 lei (se achită la casieria spitalului).

Dala limită pană la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs este de 16 noiembrie 2018, până la ora 10.00.

Candidaţii al căror dosar de înscriere a fost respins, pot depune contestaţie în cel mult 24 de orc de la data comunicării rezultatului verificării.

Concursul cuprinde următoarele probe de evaluare:

 1. test grilă/lucrare scrisă de verificare a cunoştinţelor din legislaţia specifică postului;
 2. susţinerea proiectului de specialitate pe o temă din domeniul de activitate al postului;
 3. interviul de selecţie.

Testul-grilă/lucrarea scrisă de verificare a cunoştinţelor se desfăşoară pe durata a cel mult 3 ore.

Calendarul desfăşurării concursului:

 • 26 noiembrie 2018, ora 10.00 – desfăşurarea probei scrise-test de verificare a cunoştinţelor din legislaţia specifica postului;
 • 29 noiembrie 2018, ora 10.00 – susţinerea proiectului/lucrării de specialitate;
 • 29 noiembrie 2018, ora 13.00 – interviul de selecţie.

Temele-cadru pentru proiectul/lucrarea de specialitatea, structura proiectului /lucrării de specialitate, bibliografia de concurs şi metodologia proprie se afişează la sediul Spitalului Judeţean de Urgenta Drobeta-Turnu Severin, bd. Mihai Viteazul nr. 6D şi pe site-ul spitalului, unde se publică şi bibliografia de concurs.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială.   Relaţii suplimentare la secretarul comisiei de concurs – şef serviciu – Serviciul Resurse Umane, telefon 0252/313.751, interior 105.

Apply for this Job