Director financiar-contabil – Spitalul de Recuperare Borșa, județul MaramureșDirector financiar-contabil

Spitalul de Recuperare Borșa, județul Maramureș

22 noiembrie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul de Recuperare Borșa, județul Maramureș, organizează în perioada 16.12.2019 – 19.12.2019 concurs pentru ocuparea postului de conducere, vacant, de director financiar-contabil.

Concursul va fi susținut la sediul Spitalului, str. Floare de Colț nr. 1, în sala de ședințe și cuprinde următoarele probe de evaluare:

  • proba scrisă – test grilă/lucrare scrisă în data de 16.12.2019, ora 10.30;
  • susținerea proiectului de specialitate în data de 19.12.2019, ora 10.00;
  • interviul de selecție în data de 19.12.2019, ora 12.00.

La concurs se pot înscrie candidații care îndeplinesc cumulativ, următoarele criterii:

Criterii generale:

  • au domiciliul stabil în România;
  • nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității,de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
  • au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate:
  • nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

Criterii specifice pentru ocuparea postului de director financiar-contabil:

  • sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalență în profil economic;
  • au cel puțin 2 ani vechime în specialitatea studiilor;
  • dețin certificatul de atestare a cunoștințelor dobândite în domeniul Sistemului european de conturi, precum și de cunoaștere a reglementărilor europene în domeniu.

Dosarele de înscriere se depun la secretarul comisiei de concurs, dar înregistrate în prealabil la secretariatul unității, până la data de 09.12.2019, ora 14.00 inclusiv.

Informații suplimentare se pot obține de la Biroul R.U.N.O.S. al spitalului.

Datele de contact ale secretarului comisiei de concurs tel. 0262342120, interior 120.

Anunțul de concurs. Metodologia de desfășurare a concursului, calendarul de concurs, conținutul dosarului de înscriere la concurs, bibliografia, temele-cadru pentru proiectul de specialitate, vor fi afișate la sediul spitalului și publicate pc pagina dc internet a unității.

Apply for this Job