Director financiar contabil – Spitalul de Psihiatrie Titan „Dr. Constantin Gorgos”Director financiar contabil

Spitalul de Psihiatrie Titan „Dr. Constantin Gorgos”

1 martie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul de Psihiatrie Titan „Dr. Constantin Gorgos” din București organizează concurs/examen pentru ocuparea funcției specifice Comitetului director – director financiar contabil.

Concursul/examenul va avea loc la sediul Spitalului de Psihiatrie Titan „Dr. Constantin Gorgos” din București, bd. Pictor Nicolae Grigorescu nr, 41, sectorul 3, și constă în:

 • test-grilă/lucrare scrisă de verificare a cunoștințelor din legislația specifică postului, prevăzută în bibliografie și se va desfășura în data de 25.03.2019, ora 09.00;
 • susținerea proiectului de specialitate pe o temă din domeniul de activitate al postului și se va deslășura în data de 25.03.2019, ora 12.00;
 • interviul de selecție se va desfășura în data de 25.03.2019, ora 14.00.

La concurs/examen se pot înscrie candidații care îndeplinesc, cumulativ, următoarele criterii generale și specifice:

Criterii generale:

 • au domiciliul stabil în România;
 • nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 • au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau unitățile sanitare abilitate;
 • nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

Criterii specifice:

 • sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în profil economic;
 • au cel puțin 2 ani vechime în specialitatea studiilor;
 • dețin certificatul de atestare a cunoștințelor dobândite în domeniul Sistemului European de conturi, precum și de cunoaștere a reglementărilor europene în domeniu.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină următoarele documente:

 • cererea de înscriere;
 • copie de pe actul de identitate;
 • copie de pe diploma de licență sau de absolvire, după caz;
 • cumculum vitae;
 • adeverință care atestă vechimea în muncă sau în specialitatea studiilor, după caz;
 • cazierul judiciar;
 • declarația pe propria răspundere că nu a desfășurat activități de poliție politică, așa cum este definită prin lege;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • copie de pe certificatul de atestare a cunoștințelor dobândite în domeniul Sistemului European de conturi, precum și de cunoaștere a reglementărilor europene în domeniu;
 • proiectul de specialitate.

Dosarul de înscriere se depune la secretarul comisiei de concurs, la Biroul R.U.N.O.S. al Spitalului de Psihiatrie Titan „Dr. Constantin Gorgos”, între orele 08.00 – 15.00, cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data susținerii concursului, respectiv până la data de 18.03.2019, ora 15.00.

Informații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului de Psihiatrie Titan „Dr. Constantin Gorgos” – Biroul R.U.N.O.S., din București, telefon 021/341.20.31, int. 169 și pe site-ul spitalului www.spitalulgorgos.ro.

Apply for this Job