Director financiar contabil – Spitalul de Psihiatrie Sfânta Maria din VedeaDirector financiar contabil

Spitalul de Psihiatrie Sfânta Maria din Vedea

24 august 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul de Psihiatrie Sfanta Maria Vedea, in temeiul prevederilor Legii 95/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare , OMS 284/2007, cu modificarile si completarile ulterioare , OMS 954/2017  si in conformitate cu Dispozitia Presedintelui Consiliului Judetean Arges, nr.772/12.09,2017, pentru aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea functiilor specifice comitetului director la spitalele publice din reteaua Consiliului Judetean Arges , organizeaza concurs pentru ocuparea functiei  de director financiar contabil.

Concursul/examenul va avea loc la sediul Spitalului de Psihiatrie Sfânta Maria Vedea din localitatea Vedea , județul Argeș.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 07 septembrie 2018, ora 14.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 17 septembrie 2018, ora 11.00 – Proba scrisă;
 • 21 septembrie 2018, ora 10.00 – Susţinerea proiectului de specialitate;
 • 21 septembrie 2018, ora 13.00 – Interviul de selecţie.

La concurs/examen se pot înscrie candidații care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale și specifice.

Criterii generale:

 1. Au domiciliul stabil in România
 2. Nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau in legătura cu serviciul, care,împiedica înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni savarsite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei in care a intervenit reabilitarea;
 3. Au o stare corespunzătoare postului pentru care candidează, atestata pe baza adeverinţei medicale eliberata de medicul de familie;
 4. Nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale in vigoare;

Criterii  specifice:

 • Sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în profil economic;
 • Au cel puţin 2 ani vechime în specialitatea studiilor.

Dosarul de înscriere cuprinde următoarele documente:

 1.  cererea de inscriere;
 2. copie de pe actul de identitate;
 3. copie de pe diploma de licenţa sau de absolvire, dupa caz;
 4. curriculum vitae in format Europass;
 5. adeverinţa care atestă vechimea în specialitatea studiilor;
 6. cazierul judiciar;
 7. declaraţie pe propria răspundere ca nu a desfăşurat activităţi de politie politica, asa cum sunt definite prin lege;
 8. adeverinţa medicala care sa ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberata cu cel mult 3 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 9. proiectul de specialitate realizat de candidat.

Actele prevăzute la lit. b)-c) vor fi prezentate si in original, in vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea, iar secretarul comisiei de concurs va pune viza de „Conform cu Originalul”.

Candidatii vor depune dosarele de participare la concurs cu cel putin cinci zile lucratoare inainte de data sustinerii concursului,la sediul Spitalului de Psihiatrie Sfanta Maria Vedea, situat în com.Vedea, jud.Arges.

Temele pentru proiectul/lucrarea de specialitate și bibliografia de concurs se afișeaza la avizierul Spitalului de Psihiatrie Sfanta Maria Vedea și pe site-ul spitalului.

Relaţii suplimentare la biroul RUNOS al Spitalului de Psihiatrie Sfanta Maria Vedea prin dna. Dumitru Simona, telefon: 0248/248.109.

Apply for this Job