Director financiar – contabil – Spitalul de Psihiatrie „Sf. Pantelimon”, BrăilaDirector financiar – contabil

Spitalul de Psihiatrie „Sf. Pantelimon”, Brăila

9 martie 2020

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare și ale O.M.S. nr. 284/2007, privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din spitalele publice, modificat de art. 1 din O.M.S. nr. 954/2017, Spitalul de Psihiatrie „Sf. Pantelimon”, Brăila, cu sediul în Brăila, Calea Călărașilor nr. 59, județul Brăila, organizează concurs pentru ocuparea funcției specifice comitetului director al unității, după cum urmează:

 • 1 post de director financiar – contabil.

La concurs se pot înscrie candidații care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale și specifice.

Criteriile generale sunt următoarele:

 • au domiciliul stabil în România;
 • nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori ai unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 • au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale.

Criteriile specifice sunt următoarele:

 • sunt absolvenți de forme de învățământ universitar de lungă durată acreditate, cu diplomă de licență sau echivalentă în profil economic;
 • au cel puțin 10 ani vechime în specialitatea studiilor absolvite;
 • au cel puțin 5 ani vechime în posturi de conducere în sistemul sanitar;
 • sunt absolvenți ai unor cursuri de perfecționare în management spitalicesc pentru director financiar contabil organizate de S.N.S.P.M.S., ori sunt absolvenți ai unui master sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii;
 • dețin certificatul de atestare a cunoștințelor dobândite în domeniul Sistemul european de conturi, precum și cunoaștere a reglementărilor europene în domeniu.

Concursul pentru ocuparea funcției specifice comitetului director al unității se va organiza în data de:

 • 31.03.2020, ora 09.30 – proba scrisă,
 • respectiv în data de 01.04.2020, ora 09.30 – susținere orală a proiectului de specialitate,
 • în data de 02.04.2020, ora 09,30 – interviul de selecție, la sediul unității.

Data limită până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs este 23.03.2020, ora 16.00.

Bibliografia pentru concurs și temele – cadru pentru proiectul de specialitate se afișează la sediul Spitalului de Psihiatrie „Sf. Pantelimon”, Brăila, și se publică pe site-ul spitalului www.spitalpsihiatriebraila.ro.

Relații suplimentare se pot obține la telefonul 0239/694.200, int. 106 – Biroul Resurse Umane.

Apply for this Job