Director financiar contabil – Spitalul de Pneumoftiziologie “Sf. Andrei“ Valea laşuluiDirector financiar contabil

Spitalul de Pneumoftiziologie “Sf. Andrei“ Valea laşului

30 august 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul de Pneumoftiziologie “Sf. Andrei“ Valea Iaşului cu sediul în comuna Valea Iaşului, judeţul Argeş, organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de director financiar contabil, funcţie specifică comitetului director, în conformitate cu Dispoziţia C.J. Argeş nr. 772/12.09.2017, după cum urmează:
Denumirea postului: director financiar contabil.
Locul de desfăşurare: sediul Spitalului de Pneumoftiziologie „Sf. Andrei“, localitatea Valea laşului, judeţul Argeş.
Desfăşurarea concursului:
a) verificarea dosarelor pentru îndeplinirea condiţiilor de către candidaţi 17.09.2018;
b) test grilă-21.09.2018. ora 10.00;
c) susţinerea proiectului de specialitate şi interviul de selecţie – 26.09.2018, ora 10.00.
4. Dosarele de concurs se pot depune la sediul unităţii organizatoare până la data de 14.09.2018, inclusiv, zilnic până la ora 15.00.
5. La concurs se pot înscrie candidaţi care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
Condiţii generale:
au domiciliul stabil în România;
nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau in legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează. atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie;
nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.
Condiţii specifice:
sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată , cu diplomă de licenţă sau echivalentă în profil economic;
au cel puţin 2 ani vechime în specialitatea studiilor.
6. Actele din dosarul de înscriere la concurs:
– cererea de înscriere;
– copia actului de identitate;
– copie de pe diploma de licenţă sau de absolvire, după caz;
– curriculum vitae în format Europass;
– adeverinţa care atestă vechimea în specialitatea studiilor;
-cazier judiciar;
– declaraţia pe propria răspundere ca nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică, aşa cum sunt definite prin lege,
– adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 3 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
– proiectul de specialitate va cuprinde minimum 8 şi maximum 10 pagini tehnoredactate cu font de 14, Times New Roman;
– chitanţa taxa înscriere concurs de 500 lei.
Copiile actelor prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documente originale.
Proiectul de specialitate se depune odată cu înscrierea la concurs.
Rezultatul verificării dosarelor de înscriere se afişează la sediul spitidului şi pe site-ul spitalului.
Temele cadru pentru proiectul de specialitate , bibliografia de concurs şi calendarul de desfăşurare al concursului sunt afişate la sediul unităţii şi pe site-ul instituţiei www.spviasului.ro.
7. Informaţii suplimentare se pot obţine la:
a) Biroul R.U.N.O.S. al unităţii, telefon 0248 724431;
b) avizierul de la sediul unităţii;
c) site-ul www.spviasului.ro;
8. Persoana de contact: ec. Daniela Bărbulescu.

Apply for this Job