Director financiar – contabil – Spitalul de Pneumoftiziologie LeordeniDirector financiar – contabil

Spitalul de Pneumoftiziologie Leordeni

23 octombrie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare şi ale O.M.S. nr. 284/2007, privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor /examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele publice, modificat de art 1 din O.M.S.nr. 954/2017.

Spitalul de Pneumoftiziologie Leordeni, cu sediul în Leordeni, Str. Coloniei nr. 106, judeţul Argeş, organizează concurs /examen pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director al unităţii, după cum urmează:

  • 1 post de director financiar – contabil.

La concurs /examen se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale şi specifice.

Criteriile generale sunt următoarele:

  • au domiciliul stabil în România;
  • nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei mfracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
  • au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
  • nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

Criteriile specifice sunt următoarele:

  1. sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în profil economic;
  2. au cel puţin 2 ani vechime în specialitatea studiilor.

Concursul /examenul pentru ocuparea funcţiei specifice comitetului director al unităţii se va organiza în data de 14.11.2017, ora 13.00 – proba scrisă, respectiv data de 17.11.2017, ora 11.00 – susţinere orală a proiectului de specialitate, ora 12.00 – a interviului de selecţie, la sediul unităţii.

Data limită până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs este 06.11.2017, ora 14.00.

Bibliografía pentru concurs /examen şi temele – cadru pentru proiectul de specialitate se afişează la sediul Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni şi se publică pe site-ul spitalului www. spitalleordeni ro.

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefonul 0248.653.695 – jurist Stan Raluca-Mihaela – Biroul Resurse Umane.

Apply for this Job