Director financiar – contabil – Spitalul de Pediatrie Pitești, județul ArgeșDirector financiar – contabil

Spitalul de Pediatrie Pitești, județul Argeș

18 aprilie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul de Pediatrie Pitești, județul Argeș, în conformitate cu prevederile O.M.S. nr. 284/2007, privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a concursurilor /examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din spitalele publice, modificat de art. 1 din O.M.S. nr. 954/2017, Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare precum și Regulamentul de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director la spitalele publice din rețeaua Consiliului Județean Argeș, prin dispoziția Președintelui Consiliului Argeș nr. 772/12.09.2017, organizează concurs pentru ocuparea:

 • 1 post de director financiar – contabil.

La concurs /examen se pot înscrie candidații care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale și specifice.

Criteriile generale sunt următoarele:

 1. au domiciliul stabil în România;
 2. nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 3. au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie;
 4. nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare. Criteriile specifice sunt următoarele:
 5. sunt absolvenți de învățământ universitar dc lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în profil economic;
 6. au cel puțin 2 ani vechime în specialitatea studiilor.

Concursul va consta într-o proba scrisă (test-grilă), susținerea proiectului de specialitate și interviu de selecție si va avea următorul calendar:

 • până la data de 14 mai 2019, ora 12.00 – depunerea dosarelor de concurs;
 • în data de 21 mai 2019, ora 10.00 – test-grilă;
 • în data de 28 mai 2019, ora 10.00 – susținerea proiectului de specialitate;
 • în data de 28 mai 2019, ora 12.00 – susținerea interviului de selecție.

Condițiile și documentele necesare pentru înscriere, bibliografia de concurs/examen și temele-cadru pentru proiectul de specialitate se afișează la sediul Spitalului de Pediatrie Pitești și se publică pe site-ul spitalului www.pediatriepitesti.ro.

Relații suplimentare se pot obține la telefonul 0248.220,800, interior 113, Biroul Resurse Umane.

Apply for this Job