Director financiar – contabil – Spitalul Clinic Nr. 1 CF Witting din BucureștiDirector financiar – contabil

Spitalul Clinic Nr. 1 CF Witting din București

18 iulie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul Clinic Nr. 1 CF WITTING, cu sediul în București, Calea Plevnei nr. 142-144, sectorul 6, organizează concurs în conformitate cu prevederile art. 181 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 cu modificările și completările ulterioare, O.M.S. nr. 954/2017 și O.U.G. nr. 114/2018, pentru postul contractual de:

 • director financiar – contabil cu contract pe perioadă determinată.

Concursul se va desfășură, astfel:

 • proba scrisă în data de 29,08.2019, ora 11.00;
 • proba interviu și susținerea proiectului de specialitate în date de 30.08.2019, ora 11.00.

Pentru participarea la concurs, candidații trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

Criterii generale pentru participare:

 • an domiciliu stabil în România;
 • nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 • au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • nu au vârsta de pensionare, conform legii.

Criteriile specifice pentru participare:

 • sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în profil economic;
 • au cel puțin 2 ani vechime în specialitatea studiilor;
 • dețin certificatul de atestare a cunoștințelor dobândite în domeniul Sistemului european de conturi, precum, și de cunoaștere a reglementărilor europene în domeniu.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină următoarele documente:

 • cererea de înscriere;
 • copia actului de identitate conform cu originalul;
 • copia diplomei de licență sau de absolvire, după caz, conformă cu originalul;
 • curriculum vitae;
 • adeverință care atestă vechimea în muncă sau în specialitatea studiilor, după caz;
 • cazierul judiciar;
 • declarația pe propria răspundere că nu a desfășurat activități de poliție politică, așa cum este definită prin lege;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • copie de pe certificatul de atestare a cunoștințelor dobândite în domeniul Sistemului european de conturi, precum și de cunoaștere a reglementărilor europene în domeniu;
 • proiectul de specialitate.

Candidații vor depune dosarele de participare la concurs, la sediul spitalului, la secretarul comisie de concurs, în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, cu cel puțin 5 zile lucrătoare, înainte de data susținerii concursului.

Candidații au dreptul să conteste rezultatul final al concursului/ examenului, cu excepția interviului de selecție, în termen de 24 de ore de la data afișării.

Relații suplimentare la sediul spitalului, precum și bibliografia vor fi puse la dispoziția solicitanților la depunerea dosarului de concurs, persoană de contact – jurist. Nedelcu George Valentin, telefon 021/312.94.25, fax 021 317 60 17.

Apply for this Job