Director financiar – contabil – Spitalul Clinic „Nicolae Malaxa", BucureştiDirector financiar – contabil

Spitalul Clinic „Nicolae Malaxa”, Bucureşti

18 aprilie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul Clinic „Nicolae Malaxa”, Bucureşti, Şos. Vergului nr. 12, sectorul 2, organizează concurs în conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății cu modificările și completările ulterioare, a Dispoziției Primarului General nr. 556/30.03.2018 privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din spitalele publice, pentru ocuparea funcției de director financiar – contabil în cadrul Comitetului Director al Spitalului Clinic „Nicolae Malaxa”.

La concurs/examen se pot înscrie candidați i care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale și specifice:

Criterii generale:

 • au domiciliul stabil în România;
 • nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 • au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestata pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate:
 • nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

Criterii specifice, pentru director financiar-contabil:

 • sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în profil economic:
 • dețin certificatul de atestare a cunoștințelor dobândite în domeniul Sistemului European de Conturi, precum și de cunoaștere a reglementarilor europene în domeniu:
 • au cel puțin 2 ani vechime în specialitatea studiilor.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină următoarele documente:

 • cerere de înscriere;
 • copie după actul de identitate;
 • copie după diploma de licență sau de absolvire, după caz;
 • curriculum vitae;
 • adeverința care atestă vechimea în gradul profesional sau în specialitatea studiilor, după caz;
 • cazierul judiciar;
 • declarație pe proprie răspundere ca nu a desfășurat activitatea de politie politica, așa cum este definita prin lege;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • proiectul de specialitate;
 • copie după certificatul de atestare a cunoștințelor dobândite în domeniul Sistemului European de Conturi, precum și de cunoaștere a reglementarilor europene în domeniu.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifica pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Dosarul de înscriere se depune la secretarul comisiei de concura cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data susținerii concursului.

Concursul/examenul cuprinde următoarele probe de evaluare:

 • proba scrisă – test grilă de verificare a cunoștințelor din legislația specifică postului în data de 16.05.2019, ora 10.00:
 • susținerea proiectului de specialitate pe o temă din domeniul de activitate al postului în data de 17.05.2019, ora 10.00;
 • interviul de selecție în data de 17.05.2019, ora 13.00.

Data limită până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs este 09.05.2019, ora 14.00.

Temele pentru proiectul/lucrarea de specialitate, structura proiectului/lucrării de specialitate și bibliografia de concurs se afișează la sediul Spitalului Clinic „Nicolae Malaxa”, București din Șos. Vergului nr. 12, sectorul 2 și pe site-ul spitalului.

Tema aleasă de candidat și conținutul proiectului de specialitate vot viza spitalul public pentru care candidează. Proiectul se realizează individual, într-un volum de maximum 15 pagini tehnoredactate pe calculator cu font de 14, trebuie să fie depus la înscriere și susținut ulterior în fata comisiei de concurs.

Relații suplimentare se obțin la sediul Spitalului Clinic „Nicolae Malaxa”, București din șos. Vergului nr. 12, sectorul 2, tel. 0212555085, Serviciul R.U.N.O.S.

Apply for this Job