Director financiar – contabil – Spitalul Clinic Municipal „Filantropia“, CraiovaDirector financiar – contabil

Spitalul Clinic Municipal „Filantropia“, Craiova

21 februarie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare şi ale O.M.S. nr. 284/2007, privind aprobarea Metodologiei-cădru de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele publice, modificat de art. 1 din O.M.S. nr. 954/2017, Spitalul Clinic Municipal „Filantropia“, Craiova, cu sediul în Craiova, str. Nicolae Titulescu nr. 40. judeţul Dolj, organizează concurs/examen pentru ocuparea funcţiei specifice comitetului director al unităţii, după cum urmează, 1 post de director financiar – contabil.

La concurs/examen se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale şi specifice.

Criteriile generale sunt următoarele:
a) au domiciliul stabil în România;
b) nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra stalului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
c) au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
d) nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

Criteriile specifice pentru directorul financiar-contabil sunt următoarele:
-sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în profil economic;
-au cel puţin 2 ani vechime în specialitatea studiilor.

Concursul se va desfăşura astfel:
test grilă/lucrare scrisă de verificare a cunoştinţelor din legislaţia specifică postului în data de 15.03.2018, ora 10.00;
susţinerea proiectului de specialitate pe o temă din domeniul de activitate al postului în data de 20.03.2018, ora 10.00;
interviul de selecţie în data de 23.03.2018, ora 10.00.

Dosarele de înscriere se depun la Serviciul R.U.N.O.S. eu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data concursului.
Bibliografia pentru concurs/examen şi temele – cadru pentru proiectul de specialitate se afişează la sediul Spitalul Clinic Municipal „Filantropia“, Craiova şi se publică pe site-ul spitalului.
Relaţii suplimentare se pol obţine la telefonul 0251.307.500 – Serviciul R.U.N.O.S.

Apply for this Job