Director financiar – contabil – Spitalul Clinic Județean de Urgență SibiuDirector financiar – contabil

Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu

11 februarie 2020

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

În conformitate cu prevederile Legii nr, 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare și ale O.M.S. nr. 284/2007, privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din spitalele publice, modificat de art. I din O.M.S. nr. 954/2017,

Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu, cu sediul în Sibiu, bd. Corneliu Coposu nr. 2-4, județul Sibiu, organizează concurs/examen pentru ocuparea funcției specifice comitetului director al unității, după cum urmează:

  • 1 post de director financiar – contabil

La concurs/examen se pot înscrie candidații care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale și specifice.

Criteriile generale sunt următoarele:

  • au domiciliul stabil în România;
  • nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
  • au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidsază, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
  • nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

Criteriile specifice sunt următoarele:

  • sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în profil economic;
  • au cel puțin 2 ani vechime în specialitatea studiilor.

Concursul/examenul pentru ocuparea funcției specifice comitetului director al unității se va organiza în data de 04.03.2020, ora 10.00 – proba scrisă, respectiv data de 06.03.2020, ora 10.00 – susținere orală a proiectului de specialitate, ora 13.00 – interviul de selecție, la sediul unității.

Data limită până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs este 25.02.2020.

Bibliografia pentru concurs/examen și temele-cadru pentru proiectul de specialitate se afișează la sediul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu și se publică pe site-ul Spitalului www.scjs.ro.

Relații suplimentare se pot obține la telefonul 0269/215.050, int. 305 – Biroul Resurse Umane.

Apply for this Job