Director financiar contabil – Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie BrașovDirector financiar contabil

Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov

28 iunie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov organizează concurs, conform Ordinului Ministerului Sănătății nr. 284/2007, cu modificările și completările ulterioare, pentru ocuparea funcției de director financiar contabil, persoană fizică, durată determinată.

Concursul/examenul va avea loc la sediul Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov, Str. Prundului nr. 7-9.

La concurs/examen se pot înscrie candidații care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale și specifice.

Criterii generale:

 1. au domiciliul stabil în România;
 2. nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 3. au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 4. nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

Criterii specifice pentru directorul financiar-contabil:

 • sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în profil economic;
 • au cel puțin 2 ani vechime în specialitatea studiilor.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină următoarele documente:

 1. cererea de înscriere;
 2. copie de pe actul de identitate;
 3. copie de pe diploma de licență sau de absolvire, după caz;
 4. curriculum vitae;
 5. adeverința care atestă vechimea în muncă sau în specialitatea studiilor, după caz;
 6. cazierul judiciar;
 7. declarația pe propria răspundere că nu a desfășurat activități de poliție politică, așa cum este definită prin lege;
 8. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 9. proiectul/lucrarea de specialitate.

Concursul/examenul cuprinde următoarele probe de evaluare:

 1. test-grilă lucrare scrisă de verificare a cunoștințelor din legislația specifică postului;
 2. susținerea proiectului de specialitate pe o temă din domeniul de activitate al postului;
 3. interviul de selecție.

Calendarul desfășurării concursului/examenului:

 • 01.07.2019 – 12.07.2019, ora 15.00 – perioada depunerii dosarelor de înscriere a candidaților la concurs;
 • 15.07.2019, ora 10.00 – verificarea dosarelor candidaților;
 • 15.07.2019, ora 15.00 – afișarea rezultatelor selecției dosarelor de concurs;
 • 16.07.2019, ora 15.00 – depunerea contestațiilor privind rezultatul selecției dosarelor de înscriere;
 • 17.07.2019, ora 15.00 – afișarea rezultatelor contestațiilor depuse privind rezultatul selecției dosarelor de înscriere;
 • 22.07.2019, ora 10.00 – desfășurarea probei scrise – test grilă/lucrare scrisă de verificare a cunoștințelor din legislația specifică postului;
 • 22.07.2019, ora 15.00 – afișarea rezultatelor la proba scrisă;
 • 23.07.2019, ora 15.00 – depunerea contestațiilor privind rezultatul la proba scrisă;
 • 24.07.2019, ora 15.00 – afișarea rezultatelor la contestațiile depuse privind rezultatul la contestațiile depuse privind proba scrisă;
 • 30.07.2019, ora 10.00 – susținerea proiectului de specialitate pe o temă din domeniul de activitate al postului;
 • 30.07.2019, ora 13.00 – interviul de selecție;
 • 30.07.2019. ora 15.00 – afișare rezultate concurs;
 • 31.07.2019. ora 15.00 – depunerea contestațiilor privind rezultatul concursului;
 • 01.08.2019, ora 15.00- afișarea rezultatului final al concursului în arma contestațiilor.

Dosarul de înscriere se depune la secretarul comisiei de concurs, cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data susținerii concursului.

Relații suplimentare se pol obține la sediul Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov, Serviciul RUNOS. persoana de contact – Popescu Marieta, tel. 0268/511.481, 129. fax 0268/511.609, email: runos@spnbrasov.ro

Apply for this Job