Director financiar – contabil – Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie CraiovaDirector financiar – contabil

Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova

25 iunie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova cu sediul în Str. Calea București nr. 99, Mun. Craiova, jud. Dolj, legal reprezentat prin Manager – Ec. Tudor Anca Emilia, în conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii, cu modificarile și completările ulterioare și ale Ord. M.S. nr. 284/2007 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din spitalele publice, cu modificările și completările ulterioare,  organizeaza concurs pentru ocuparea funcției de director financiar – contabil în perioada 23.07.2018 – 27.07.2018, astfel :

 • 23.07.2018 ora 10.00 – testul grilă ;
 • 26.07.2018 intre orele 10.00-11.00 – susținerea proiectului de specialitate;
 • 27.07.20218 ora 10.00 – interviul de selectie.

Probele de evaluare se noteaza cu note de la 1 la 10.

Criteriile ce trebuie îndeplinite cumulativ de către candidati pentru înscrierea la concurs, regulamentul de organizare și desfășurare al concursului, temele cadru pentru proiectul de specialitate si bibliografia de concurs se afișează la sediul Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, Str. Calea București nr. 99, Mun. Craiova, jud. Dolj și pe site-ul www.scnpc.ro .

                     Dosarele de inscriere se depun în perioada 25.06.2018 – 13.07.2018, intre orele 08.00-15.00 de luni până joi și între orele 08.00 – 13.00 în ziua de vineri, la sediul Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova – secretariat.

Secretariatul concursului va fi asigurat de către Ec. Godinel Manuela Viorica – Șef Serviciu R.U.O.N.S..

                     Detalii suplimentare se pot obtine la Serviciul Resurse Umane din cadrul spitalului, telefon 0251/597.857, interior 163.

La concurs se pot inscrie candidatii care indeplinesc, cumulativ, criteriile generale și specifice.

                     Criterii generale :

 1. a) au domiciliul stabil in Romania ;
 2. b) nu au fost candamnati definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra umanitatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea ;
 3. c) au o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberata de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate ;
 4. d) nu au varsta de pensionare, conform prevederilor legale in vigoare.

                       Criterii specifice :

 1. a) sunt absolvenți de învățămant universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în profil economic ;
 2. b) să aibă cel puțin doi ani vechime în specialitatea studiilor ;

                        Dosarul de inscriere la concurs trebuie să conțină următoarele documente :

 1. a) cererea de inscriere;
 2. b) copie de pe actul de identitate;
 3. c) copie de pe diploma de licență sau de absolvire, după caz;
 4. d) curriculum vitae;
 5. e) adeverința care atestă vechimea în muncă sau in specialitatea studiilor, după caz;
 6. f) cazierul judiciar;
 7. g) declaratia pe propria răspundere că nu a desfășurat activități de politie politică, așa cum este definită prin lege;
 8. h) adeverința medicală care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
 9. i) proiectul de specialitate;

Dosarul de inscriere se depune la secretariatul comisiei de concurs, cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de data susținerii concursului.

Copiile de pe actele prevazute mai sus se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitate cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs.

Candidatii al caror dosar de inscriere a fost respins pot depune contestatie in cel mult 24 de ore de la data comunicarii rezultatului verificarii. Contestatia se solutioneaza in termen de 24 de ore de la data depunerii de catre comisia de solutionare a contestatiilor.

Pentru a fi declarați admiși, candidații trebuie să obțină în cadrul concursului/examenului media finală cel puțin 7,00, iar la fiecare proba minimum nota 6,00. Media finală a fiecarui candidat se calculeaza cu doua zecimale, ca medie aritmetica a notelor obtinute la probele de evaluare.

Pe baza mediilor finale, comisia de concurs stabileste, in ordinea descrescatoare a mediilor, candidatul admis la concurs. La medii finale egale, departajarea candidatilor se face pe baza mediei obtinute la testul-grila de verificare a cunostintelor, iar la mentinerea egalitatii, pe baza notei obtinute la interviul de selectie.

Candidatii au dreptul sa conteste rezultatul final al concursului/examenului, cu exceptiainterviului de selectie, în termen de 24 de ore de la data afișării. Contestația se solutionează de  comisia de soluționare a contestatiilor in termen de 24 de ore de la data depunerii la secretarulcomisiei de concurs/examen.

Proiectul de specialitate trebuie sa fie realizat individual de catre candidat, sa rezolve problemele solicitate într-un volum de maximum 8-10 pagini tehnoredactate pe calculator cu fonturi de 14 si trebuie sa fie depus la inscriere.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la secretariat telefon 0251/597.857, interior 163.

descarca: ANUNT-DFC.doc 101KB DOC

descarca: BIBLIOGRAFIE-DFC.doc 94KB DOC

descarca: TEME-PROIECT-DFC.doc 89KB DOC

Apply for this Job