Director financiar-contabil – Spitalul Clinic de Nefrologie „Dr. Carol Davila” din BucureștiDirector financiar-contabil

Spitalul Clinic de Nefrologie „Dr. Carol Davila” din București

29 august 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul Clinic de Nefrologie „Dr. Carol Davila” din București organizează concurs pentru ocuparea funcţiei specifice de director financiar-contabil din cadrul Comitetului Director al Spitalului Clinic de Nefrologie „Dr. Carol Davila”.

Concursul va avea loc la Spitalului Clinic de Nefrologie „Dr. Carol Davila” din Bucureşti, Calea Griviţei nr. 4, sectorul 1, în data de 12.06.2018 desfâşurându-se în trei probe de evaluare după cum urmează:

  1. test-grilă/lucrare scrisă de verificare a cunoştinţelor din legislaţia specifică postului în data de 20.09.2018, ora 09.00;
  2. susţinerea proiectului de specialitate pe o temă din domeniul de activitate al postului în data de 20.09.2018, ora 12.00;
  3. interviul de selecţie în data de 20.09.2018, ora 15.00.

Termenul limită de înscriere a candidaţilor – 13.09.2018, ora 14.00;

La concurs/examen se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc cumulativ criteriile generale şi specifice.

Criteriile generale sunt următoarele:

  • au domiciliul stabil în România;
  • nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
  • au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
  • nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare;

Criteriile specifice sunt următoarele:

  • sunt absolvenţi dc învăţământ universitar de lungă durată, ni diplomă de licenţă sau echivalentă în profil economic;
  • au cel puţin 2 ani vechime în specialitatea studiilor;
  • deţin certificatul de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul Sistemului european de conturi, precum şi de cunoaştere a reglementărilor europene în domeniu.

Dosarul de înscriere se depune la secretarul comisiei de concurs la sediul Spitalului Clinic de Nefrologie „Dr. Carol Davila” din Bucureşti, Calea Griviţei nr. 4, sectorul 1, Biroul R.U.N.O.S., Corp A, et. 4, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data susţinerii concursului, respectiv până la data de 13.09.2018.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine de la secretarul comisiei de concurs la Biroul R.U.N.O.S., telefon 021/318.91.84, interior 193 şi pe site-ul spitalului.

Apply for this Job