Director financiar-contabil – Spitalul Clinic de Boli Infecţioase și Tropicale „Dr. Victor Babeş” din BucureştiDirector financiar-contabil

Spitalul Clinic de Boli Infecţioase și Tropicale „Dr. Victor Babeş” din Bucureşti

30 august 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul Clinic de Boli Infecţioase și Tropicale „Dr. Victor Babeş”, Bucureşti organizează concurs în conformitate cu prevederile Legii nr,95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii cu modificările si completările ulterioare, a Dispoziţiei Primarului General nr.556/30.03.2018 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele publice, pentru ocuparea funcţiei de director financiar-contabil în cadrul Comitetului Director al Spitalului Clinic dc Boii Infecţioase şi Tropicale „Dr. Victor Rabeş”.

Concursul/examenul va avea loc la sediul Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Tropicale „Dr. Victor Babeş” din şos. Mihai Bravii nr. 281, sectorul 3, începând cu data de 27.09.2018. ora 10.00.

La concurs/examen se pot înscriere candidaţii care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale şi specifice.

Criterii generale:

 • au domiciliul stabil în România;
 • nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 • au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • nu au vârsta dc pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

Criterii specifice, pentru director financiar-contabil:

 • sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în profil economic;
 • au cel puţin 2 ani vechime în specialitatea studiilor;
 • deţin certificatul de atestare a cunoştinţelor dobândite in domeniul Sistemului european de conturi, precum şi de cunoaştere a reglementărilor europene în domeniu.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină următoarele documente:

 • cererea de înscriere;
 • copie după actul de identitate;
 • copie după diploma de licenţă sau de absolvire, după caz;
 • cumculum vitae;
 • adeverinţa care atestă vechimea în muncă sau în specialitatea studiilor, după caz;
 • cazierul judiciar;
 • declaraţia pe propria răspundere că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică, aşa cum este definită prin lege;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • copie de pe certificatul de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul Sistemului european de conturi, precum şi de cunoaştere a reglementarilor europene în domeniu;
 • proiecml de specialitate.

Dosarul de înscriere se depune la secretarul comisei de concurs cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data susţinerii concursului.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Concursul/examenul cuprinde următoarele probe de evaluare:

 • test – grilă de verificare a cunoştinţelor din legislaţia specifică postului;
 • susţinerea proiectului dc specialitate pe o temă din domeniul de activitate al postului;
 • interviul de selecţie.

Calendarul desfăşurării concursului/examenului:

 • 03.09.2018 – 21.09.2018, ora 12.00perioada de înscriere a candidaţilor;
 • 24.09.2018, ora 14.00 – selecţia dosarelor de înscriere şi afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor;
 • 25.09.2018, ora 14.00 – depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere;
 • 26.09.2018, ora 15.00 – afişarea rezultatelor contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere;
 • 27.09.2018, ora 10.00 – desfăşurarea probei scrise – test grilă de verificare a cunoştinţelor din legislaţia specifică postului;
 • 28.09.2018, ora 14.00 – afişarea rezultatelor testului grilă;
 • 01.10.2018, ora 14.00 – depunerea contestaţiilor privind rezultatele testului grilă;
 • 02.10.2018, ora 15.00 – afişarea rezultatelor contestaţiilor privind rezultatele testului grilă;
 • 03.10.2018, ora 10.00 – susţinerea proiectului/lucrării de specialitate;
 • 04.10.2018, ora 14.00 – afişarea rezultatelor proiectului/lucrării de specialitate;
 • 05.10.2018, ora 14.00 – depunerea contestaţiilor privind rezultatele proiectului/lucrării de specialitate;
 • 08.10.2018, ora 15.00 – afişarea rezultatelor contestaţiilor privind rezultatele proiectului/lucrării de specialitate;
 • 09.10.2018, ora 10.00 – interviul de selecţie;
 • 10.10.2018, ora 14.00 – afişare rezultat probă de interviu;
 • 11.10.2018, ora 15.00 – afişarea rezultatelor concursului;
 • 12.10.2018, ora 15.00 – depunerea contestaţiilor privind rezultatele concursului;
 • 15.10.2018, ora 15.00 – afişarea rezultatelor concursului în urma contestaţiilor;
 • 16.10.2018 – rezultat final concurs.

Temele pentru proiectul/lucrarea de specialitate, structura proiectului/lucrării de specialitate şi bibliografia de concurs se afişează la sediul Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Tropicale „Dr. Victor Babeş” din şos. Mihai Bravu nr. 281, sectorul 3 şi pe site-ul spitalului.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul juridic, telefon 021/317.27.27, 101.

Apply for this Job