Director financiar contabil și director de îngrijiri – Spitalul Clinic de Urgenţă „Sf. Pantelimon” din BucureştiDirector financiar contabil și director de îngrijiri

Spitalul Clinic de Urgenţă „Sf. Pantelimon” din Bucureşti

6 iulie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul Clinic de Urgenţă „Sf. Pantelimon” din Bucureşti organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale de conducere, vacante de:

 1. director financiar contabil;
 2. director de îngrijiri.
 • La concurs/examen se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale şi specifice;
 • Criterii generale:
  • au domiciliul stabil în România;
  • nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra starului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
  • au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
  • nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.
 • Criterii specifice:
 • Pentru directorul financiar contabil:
  • sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în profil economic;
  • au cel puţin 2 ani vechime în specialitatea studiilor;
  • deţin certificatul de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul Sistemului european de conturi, precum şi de cunoaştere a reglementarilor europene în domeniu.
 • Pentru directorul de îngrijiri
  • sunt asistenţi medicali generalişti principali;
  • au cel puţin 2 ani vechime ca asistenţi medicali gencralişti principali;
  • sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă/absolvire.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 13 iulie 2018, ora 15.00, data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 30 iulie 2018, ora 09.00, proba scrisă – test grilă sau lucrare scrisă;
 • 30 iulie 2018, ora 12.00, susţinerea proiectului de specialitate;
 • 30 iulie 2018, ora 14.00, interviul de selecţie.

Detalii privind condiţii specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile la Serviciul RUNOS din cadrul Spitalului Clinic de Urgenţă „Sf. Pantelimon” București, șos. Pantelimon nr. 340-342, sector 2, la telefon 021/255.40.99, interior 201.

Apply for this Job