Director financiar-contabil – Sanatoriul de Pneumoftiziologie, GeoagiuDirector financiar-contabil

Sanatoriul de Pneumoftiziologie, Geoagiu

3 septembrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordinului nr. 284/2007 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele publice, modificat de art. 1 din O.M.S. nr. 954/2017.

Sanatoriul de Pneumoftiziologie cu sediul în Geoagiu, Str. Sanatoriului nr. 8, judeţul Hunedoara, organizează concurs/examen pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director al unităţii, după cum urmează:

  • 1 post de director financiar-contabil.

La concurs se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale şi specifice:

Criteriile generale sunt următoarele:

  • au domiciliul stabil în România;
  • nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
  • au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medical de familie sau de unităţile sanitare abilitate.
  • nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

Criteriile specifice sunt următoarele:

  • sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în profil economic;
  • au cel puţin 2 ani vechime în specialitatea studiilor;
  • deţin certificatul de atestare a cunoştinţelor în domeniul Sistemului european de conturi, precum şi de cunoaştere a reglementărilor europene în domeniu.

Concursul/examenul pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director al unităţii se va organiza în data de 26.09.2018, ora 10.30 – proba scrisă, respectiv data de 27.09.2018, ora 10.30 – susţinerea orală a proiectului de specialitate, ora 12.30 – interviul de selecţie la sediul unităţii.

Data limită până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs este 17.09.2018.


Bibliografia pentru concurs/examen şi temele-cadru pentru proiectul de specialitate se afişează la sediul Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu – Biroul Resurse Umane, şi se publică pe site-ul  spitalului info@sanatcniulgeoagiu.ro.  Relaţii suplimentare se pot obţine la telefonul 0254.248.884, interior 143.

Apply for this Job