Director financiar – contabil – Preventoriul TBC Copii DeleniDirector financiar – contabil

Preventoriul TBC Copii Deleni

5 martie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Preventoriul TBC Copii Deleni, județul Iași, organizează concurs pentru ocuparea funcției specifice comitetului director de director financiar – contabil, în conformitate cu Ordinul nr. 284/2007 privind organizarea și desfășurarea concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din spitalele publice, cu modificările ulterioare.

La concurs au acces persoanele fizice care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții generale și specifice:

Criterii generale:

 • au domiciliul stabil în România;
 • nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 • au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

Criterii specifice:

 • sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în profil economic;
 • au cel puțin 2 ani vechime în specialitatea studiilor.

Dosarul de înscriere trebuie să conțină următoarele documente:

 • cererea de înscriere;
 • copie de pe actul de identitate;
 • copie de pe diplomă de licență sau de absolvire, după caz;
 • curriculum vitae;
 • adeverința care atestă vechimea în muncă sau în specialitatea studiilor, după caz;
 • cazierul judiciar;
 • declarația pe propria răspundere că nu a desfășurat activități de poliție politică, așa cum este definită prin lege;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • proiectul de specialitate.

Copiile documentelor prevăzute mai sus se prezintă însoțite de actele în original, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul unității.

Dosarele de înscriere se vor depune la sediul Preventoriuluî TBC Copii Deleni, județul lași, până la data de 19.03.2019 în zilele de luni-vineri, între orele 08.00 – 15.00.

Concursul se va desfășura la sediul Preventoriului TBC Copii Deleni și va consta în următoarele probe de evaluare:

 • test-grilă sau lucrare scrisă de verificare a cunoștințelor din legislația specifică postului;
 • susținerea proiectului de specialitate pe o temă din domeniul de activitate al postului;
 • interviul de selecție.

Calendarul desfășurării concursului/examenului:

 • 03.2019, ora 15.00 – data limită pentru depunerea dosarelor de înscriere;
 • 03.2019, între orele 09.00 – 11.00 – desfășurarea probei scrise – test grilă sau lucrare scrisă de verificare a cunoștințelor din legislația specifică postului;
 • 03.2019. ora 11.30 – 12.30 – susținerea proiectului de specialitate și a interviului de selecție.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Preventoriului TBC Copii Deleni, din comuna Deleni, județul lași, între orele 08.00 – 15.00, la tel. 0232/732080.

Bibliografia și tematica se publică pe site-ul dspiasi.ro/microsite/ prcventoriul-tbc-copii-deleni.

Apply for this Job