DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL – Spitalul Municipal Aiud, judetul AlbaDIRECTOR FINANCIAR CONTABIL

Spitalul Municipal Aiud, judetul Alba

1 aprilie 2021

Spitalul Municipal Aiud  cu sediul in Municipiul Aiud, str. Spitalului nr. 2, judetul Alba,  organizează in data de 23.04.2021 ora 10.00  concurs pentru ocuparea funcţiei specifice comitetului director de  DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL, conform OMS 954/2017 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 284/2007 privind aprobarea Metodologiei – cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor/ examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele publice

 Denumirea postului: DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL – Funcţie de conducere specifică Comitetului director

Condiţii  generale de participare la concurs conform art. 3 alin (2) din OMS 954/2017:

1. Au domiciliul stabil în România;
2. Nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
3.Au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
4. Nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

Condiţii  specifice de participare la concurs conform art. 3 alin (3) pct.b) din OMS 954/2017:

  1. b) pentru directorul financiar – contabil:
  • sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în profil economic;
  • au cel puţin 2 ani vechime în specialitatea studiilor;

Data, ora si locul de desfăşurare a concursului:

  1. Test grilă/lucrare scrisă de verificare a cunoştintelor din legislatia specifică postului în data de 23.04.2021, ora 1000, la sediul instituţiei.
  2. Sustinerea proiectului de specialitate pe o tema din domeniul de activitate al postului in data de 26.04.2021
  3. Interviul de selectie in data de 28.04.3021

Data limita pana la care candidatii vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 10 zile de la afisare, la sediul institutiei.

Date de contact: Groza Daniela

Tel: 0258 861816 interior 192.

descarca: AB-Spitalul-Municipal-Aiud-30-03-2021-ctr.docx 276KB DOCX

Apply for this Job