Director financiar contabil – Institutul Naţional de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice “N.C. Paulescu” BucureștiDirector financiar contabil

Institutul Naţional de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice “N.C. Paulescu” București

17 mai 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Institutul Naţional de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice “N.C. Paulescu” București organizează, începând cu data de 20.05.2019, la sediul instituţiei, concurs pentru ocuparea postului de DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL în cadrul Comitetului Director al institutului.

Concursul se va derula în conformitate cu Ordinul M.S.P. Nr. 284/2007 pentru  aprobarea metodologiei – cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor / examenelor pentru ocuparea funcţiilor publice specifice comitetului director din spitalele publice, cu modificările şi completările ulterioare şi Regulamentul de  organizare şi desfăşurare a concursurilor pentru ocuparea funcţiilor specifice  Comitetului Director din Institutul Naţional de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice “N.C. Paulescu” Bucureşti (afişat pe site-ul institutului www.paulescu.ro , secţiunea “Concursuri”).

CONDIȚII DE ÎNSCRIERE LA CONCURS

La concurs/examen se pot înscrie candidații care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale și specifice, respectiv:

Criterii generale

 • au domiciliul stabil în România;
 • nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 • adeverinţă din care să rezulte că este apt medical, fizic şi neuropsihic;
 • nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

Criterii specifice

 • sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în profil economic;
 • au cel puţin 2 ani vechime în specialitatea studiilor;
 • deţin certificatul de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul Sistemului european de conturi, precum şi de cunoaştere a reglementărilor europene în domeniu.

 DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA CONCURS

Documentele necesare înscrierii la concurs

Dosarul de înscriere la concurs/examen trebuie să conțină următoarele documente:

 1. a) cererea de înscriere;
 2. b) copie de pe actul de identitate;
 3. c) copie legalizată de pe diploma de licenţă sau de absolvire, după caz;
 4. d) curriculum vitae;
 5. e) adeverinţa care atestă vechimea în muncă sau în specialitatea studiilor, după caz;
 6. f) cazierul judiciar;
 7. g) declaraţia pe propria răspundere privind colaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;
 8. h) adeverinţă din care să rezulte că este apt medical, fizic şi neuropsihic;
 9. i) copie de pe certificatul de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul Sistemului european de conturi, precum şi de cunoaştere a reglementărilor europene în domeniu;
 10. j) proiectul de specialitate;
 11. k) aprobarea managerului.

Depunerea dosarului de concurs 

Dosarele de concurs se depun cu cel puțin 5 (cinci) zile lucrătoare înainte de data primei probe a concursului, la sediul institutului – secretarul comisiei, dna. Stoica Claudia.

Documentele se prezintă secretarului comisiei, în ordinea prevăzută la pct. II.1. Copiile actelor prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, în vederea certificării conformității acestora, de către secretarul comisiei de concurs.

Perioada de depunere a dosarelor de concurs este 20.05.2019 – 31.05.2019, inclusiv, între orele 09.00 – 15.00.

COMUNICARE ȘI DATE DE CONTACT

 Persoanele interesate să participe la concursul organizat pentru ocuparea funcției de director financiar-contabil pot obține informații suplimentare:

 • la sediul instituției – Secretariat comisie de concurs (la Biroul R.U.N.O.S.), zilnic, între orele 09.00-15.00,
 • la secretarul comisiei de concurs, D-na Stoica Claudia, telefon 021 210 84 99, interior 216,
 • pe website-ul institutului https://www.paulescu.ro/ secțiunea „Concursuri”

descarca: 16.-ANUNT-POSTURI.GOV_.RO_.doc 76KB DOC

Apply for this Job