Director financiar cantabil – Institutul de Psihiatrie „Socola“ IaşiDirector financiar cantabil

Institutul de Psihiatrie „Socola“ Iaşi

14 decembrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Institutul de Psihiatrie „Socola“, cu sediul în Iaşi, şos. Bucium nr. 36, Comitetului Director – director financiar contabil, conform O.M.S. nr. judeţul Iaşi, organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor specifice 954/2017, astfel:

  • director financiar cantabil -1 post

Concursul se va desfăşura astfel:

–        candidaţii vor putea să-şi depună dosarele de înscriere în perioada 17.12.2018  până în ziua de 17.01.2019 inclusiv, la sediul Institutului de Psihiatrie „Socola“, Iaşi, şos. Bucium nr. 36 – Serviciul R.U.N.O.S. în următorul program luni-joi, 09.00 -13.00, vineri, 09.00 -12.00;

Concursul/examenul cuprinde următoarele probe de evaluare:

–        test-grilă/lucrare scrisă de verificare a cunoştinţelor din legislaţia specifică postului m data de 29.01.2019, ora 10.00;

–        susţinerea proiectului de specialitate pe o temă din domeniul de activitate al postului în data de 04.02.2019, ora 10.00;

–        interviul de selecţie în data de 07.02.2019, ora 10.00.

Toate probele concursului/examenului se vor desfăşura în biblioteca institutului.

Concursul/examenul pentru ocuparea funcţiei vacante de director medical vacant se va desfăşura după următorul calendar:

–        21.01.2019, ora 12.00, data limită depunere dosare de înscriere;

–        22.01.2019, ora 13.00, rezultate selecţie dosare de înscriere;

–        23.01.2019. ora 13.00 data limită depunere contestaţii dosare de înscriere;

–        25.01.2019. ora 13.00, rezultate contestaţii selecţie dosare de înscriere;

–        29.01.2019. ora 10.00. test-grilă/lucrare scrisă de verificare a cunoştinţelor din legislaţia specifică postului;

-29.01.2019, ora 15.00. rezultate test-grilă/lucrare scrisă de verificare a cunoştinţelor din legislaţia specifică postului;

–        30.01.2019, ora 15.00, data limită depunere contestaţii test-grilă/lucrare scrisă de verificare a cunoştinţelor din legislaţia specifică postului;

–        01.02.2019, ora 12.00, rezultate contestaţii test-grilă/lucrare scrisă de verificare a cunoştinţelor din legislaţia specifică postului;

–        04.02.2019, ora 10.00, susţinerea proiectului de specialitate pe o temă din domeniul de activitate al postului;

-04.02.2019, ora 15.00 rezultate – susţinerea proiectului de specialitate pe o temă din domeniul de activitate al postului:

–        05.02.2019, ora 15.00, data limită depunere contestaţii – susţinerea proiectului de specialitate pe o ternă din domeniul de activitate al postului;

-06.02.2019, rezultate contestaţii – susţinerea proiectului de specialitate pe o temă din domeniul de activitate al postului;

–        07.02.2019, ora 10.00, interviul de selecţie;

–        07.02,2019. ora 15,00, rezultate – interviul de selecţie;

–        08.02.2019. rezultate finale.

Rezultatele la selecţia dosarelor, la proba test-grilă/lucrare scrisă de verificare a cunoştinţelor din legislaţia specifică postului, la proba – susţinerea proiectului de specialitate pe o temă din domeniul de activitate al postului şi la proba – interviul de selecţie se vor afişa la sediul institutului – Pavilion Administrativ şi pe pagina oficiala www.socola.eu.

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii generale:

–        au domiciliul stabil în România;

–        nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

–        au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

–        nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

Criteriile specifice sunt următoarele:

  • pentru directorul financiar-contabil:

–        sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în profil economic;

–        au cel puţin 2 ani vechime în specialitatea studiilor;

–        deţin certificatul de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul Sistemului european de conturi, precum şi de cunoaştere a reglementărilor europene m domeniu.

Dosarul de concurs va conţine obligatoriu următoarele documente:

*        pentru directorul financiar-contabil:

–        cererea de înscriere;

–        copie de pe actul de identitate;

–        copie de pe diplomă de licenţă sau de absolvire, după caz;

–        curricuhun vitae;

–        adeverinţa care atestă vechimea în muncă sau în specialitatea studiilor, după caz;

-cazierul judiciar;

–        declaraţia pe propria răspundere că nu a desfăşurat activităţi de politie politică, aşa cum este definită prin lege;

–        adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată eu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

–        copie de pe certificatul dc atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul Sistemului european de conturi, precum şi de cunoaştere a reglementărilor europene în domeniu;

–        proiectul de specialitate.

Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 15 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a lll-a. până la data limita de 17.01.2019. la sediul Institutului de Psihiatrie „Socola“, laşi.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială www.soeola.eu sau la avizierul institutului – Pavilion Administrativ,

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul la sediul Institutului de Psihiatrie „Socola“. laşi, telefon 0374770477, int. 301. fax 0232-230990, e-mail secretariat@socola.eu.

descarca: ANUNŢ-CONCURS-DFC.docx 84KB DOCX

Apply for this Job