Director executiv și șef birou (2 posturi) – Direcţia Municipală de Evidenţă a Persoanelor SuceavaDirector executiv și șef birou (2 posturi)

Direcţia Municipală de Evidenţă a Persoanelor Suceava

26 iulie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor publice de conducere vacante din cadrul Direcţiei Municipale de Evidenţă a Persoanelor Suceava, judeţul Suceava, respectiv:
– director executiv şi şef birou – Biroul de evidenţă a persoanelor.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în drept sau ştiinţe economice sau ştiinţe administrative cu specializarea administraţie publică;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani – director executiv şi 5 ani – şef birou.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 14 august 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 27 august 2018, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

Director executiv :
1. Constituţia României .
2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
3. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată.
4. Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
5. Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
6. HG nr.64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă, cu modificările şi completările ulterioare
7. Ordonanţa de urgenţă nr.97/ 2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
8. HGR nr.1375/2006 privind Normele Metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români.

– Şef birou :
1.Constituţia României;
2.Legea nr.188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
3.Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
4.Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
5.Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 97/2005, privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată şi actualizată;
6.Hotărârea Guvernului nr. 1375/17.10.2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români;
7.Legea nr. 21/1991 privind cetăţenia română, republicată cu modificările şi completările ulterioare.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job