Director executiv – Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanelor VasluiDirector executiv

Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanelor Vaslui

9 noiembrie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de director executiv al Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanelor Vaslui.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 3 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 11 decembrie 2017, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare
Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare
Constitutia Romaniei
Ordonanţa de urgenţă nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, cu modificarile si completarile ulterioare
Hotărârea nr. 1375/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, cu modificarile si completarile ulterioare
Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, cu modificarile si completarile ulterioare
Hotărârea nr. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă , cu modificarile si completarile ulterioare
Ordonanţa nr. 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice, cu modificarile si completarile ulterioare
Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificarile si completarile ulterioare
Titlul II – Capitolul I : Capacitatea civila a persoanei fizice;
– Capitolul II : Identificarea persoanei fizice;
Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare
Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job