Director executiv – Serviciul Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanelor VasluiDirector executiv

Serviciul Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanelor Vaslui

10 mai 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de promovaree pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de director executiv al Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanelor Vaslui.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 66 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 3 ani;
 • să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
 • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată, în condiţiile legii.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 13 iunie 2017, ora 10:00: proba scrisă – sediul Instituţiei prefectului judeţul Vaslui;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copie de pe diploma de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul administrativ.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicata, cu modificările si completările ulterioare;
2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a funcţionarilor publici, republicata;
3. Ordonanţa de Urgenta a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
4. Hotararea Guvernului nr.1375/2006 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitara a dispozitiilor legale privind evidenta, domiciliul, rersedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, cu modificarile si completarile ulterioare;
5. Legea nr. 119/1996, cu privire la actele de stare civila, republicata, cu modificările si completările ulterioare;
6. Hotărârea Guvernului nr. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitara a dispoziţiilor in materie de stare civila, cu modificarile si completarile ulterioare;
7. Ordonanta Guvernului nr.41/2003 privind dobândirea si schimbarea numelui pe cale administrativa a persoanelor fizice, cu modificările si completările ulterioare;
8. Legea nr.287/2009, privind Codul civil, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
Titlul II
Capitolul I: Capacitatea civila a persoanei fizice;
Capitolul III: Identificarea persoanei fizice;
9. Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulaţie a acestor date, cu modificările si completările ulterioare;
10. Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare.
11. Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
12. Constituţia României.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job