Director executiv – Primăria Sectorului 2 a Municipiului BucureștiDirector executiv

Primăria Sectorului 2 a Municipiului București

7 aprilie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de director executiv – Direcţia Economică din cadrul aparatului de specialitate al primarului sectorului 2, Bucureşti.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 3 ani;
 • cunoştinţe de operare pe calculator: Word, Excel, Access, Power Point, Internet– nivel mediu- dovedite cu certificat.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 10 mai 2017, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

1.Legea nr. 215/2001 privind administraţia public locală, republicată 2, cu modificările şi completările ulterioare;
a)Capitolul I
b)Capitolul II – Secţiunea a 2-a
c)Capitolul III
d)Capitolul IV
e)Capitolul V
f)Capitolul IX
g)Capitolul X; (se vor avea in vedere in principal atributiile Primarului si Consiliului Local).
2.Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată 2, cu modificările şi completările ulterioare;
3.Legea nr. 7/2004 privind codul de conduită a funcţionarului public, republicată;
4.Legea nr. 273/29.06.2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
5.Legea Contabilitatii 82/1991, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
6.O.M.F.P 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificari si completari ulterioare;
7.O.M.F.P 1917/2005 privind normele metodologice privind organizarea si conducerea a contabilitatii institutiilor publice, planul de conturi pentru institutii publice si instructiunile de aplicare a acestuia;
8.OMFP NR.3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe corporale aflate in patrimoniul institutiilor publice;
9.OMFP NR.2861/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
10.O.U.G. nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin Trezoreria Statului, republicată ;
11.O.U.G. nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetic a blocurilor de locuinţe, cu modificări şi completări;
12.Atribuţiile Directiei Economice, conform Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Primăriei Sectorului 2 –www.ps2.ro.
13Constitutia României.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job