Director executiv – Primăria Orașului FiliașiDirector executiv

Primăria Orașului Filiași

10 iulie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de director executiv al Direcţiei economice, din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Filiaşi, judeţul Dolj.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 3 ani;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 10 august 2017, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

1. Constituţia României ;
2. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare(Cap. I-Dispoziţii generale, Cap. II-Consiliile locale, Cap.III-Primarul şi viceprimarul, Cap. IV- Institutiile, serviciile publice de interes local si aparatul de specialitate al primarului, Cap.IX- Actele autoritatilor administratiei publice locale si comunicarea acestora şi Cap. XII- Bunuri şi lucrări publice);
3. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată2, cu modificările si completările ulterioare;
4. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
5. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;
6. Legea contabilităţii, nr. 82/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
7. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia – Cap. I-VI cu modificările şi completările ulterioare;
8. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 923/2014, republicat, pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu;
9. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările si completările ulterioare;
10. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
11. Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile;
12. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal – Titlul IX Impozite si taxe locale, cu modificările şi completările ulterioare.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job