Director executiv – Primăria Municipiului DevaDirector executiv

Primăria Municipiului Deva

6 iulie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de promovare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de director executiv – Direcţia Economică din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Deva, judetul Hunedoara.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 66 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management, ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 3 ani;
 • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 08 august 2017, ora 10:00: proba scrisă – sediul Instituţiei prefectului judeţului Hunedoara;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copie de pe diploma de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul administrativ.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

Legea nr. 188 / 1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată – MONITORUL OFICIAL nr. 365 / 2007 , cu modificările şi completările ulterioare
Legea nr. 7 / 2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată – MONITORUL OFICIAL nr. 525 / 2007
Legea nr. 215 / 2001, a administraţiei publice locale, republicată – MONITORUL OFICIAL nr. 123 / 2007, cu modificările şi completările ulterioare
Legea nr. 161 / 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei – Cartea I, Titlul IV – MONITORUL OFICIAL nr. 279 / 2003, cu modificările şi completările ulterioare.
Legea nr. 273 / 2006 privind finanţele publice locale – MONITORUL OFICIAL nr. 618 / 2006, cu modificarile si completarile ulterioare
Legea nr. 82 / 1991, a contabilităţii, republicata – MONITORUL OFICIAL nr. 454 / 2008, cu modificarile si completarile ulterioare
Legea nr. 227 / 2015 privind Codul fiscal – Titlul IX – Impozite si taxe locale – MONITORUL OFICIAL nr. 688 / 2015 cu modificările şi completările ulterioare
Legea nr. 207 / 2015 privind Codul de procedură fiscală – MONITORUL OFICIAL nr. 547 / 2015 cu modificările şi completările ulterioare
Hotararea Guvernului nr. 1 / 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal – Titlul IX – Impozite şi taxe locale – MONITOR OFICIAL nr. 22 / 2016 cu modificările şi completările ulterioare.
Ordinul nr. 2.861 / 2009 – pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii – MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE – MONITORUL OFICIAL nr. 704 / 2009
Ordinul nr.1.792 / 2002 – pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale – MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE – MONITORUL OFICIAL nr. 37 / 2003, cu modificările şi completările ulterioare
Ordonanţa nr. 119 / 1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată – MONITORUL OFICIAL nr. 799 / 2009, cu modificările şi completările ulterioare
Ordinul nr. 2.634 / 2015 privind documentele financiar – contabile – MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE – MONITORUL OFICIAL nr. 910 / 2015
Ordinul nr. 1.917 / 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia – MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE – MONITORUL OFICIAL nr. 1186 / 2005 – cu modificările şi completările ulterioare
Constitutia Romaniei.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job