Director executiv – Direcţia Regională de Statistică NeamţDirector executiv

Direcţia Regională de Statistică Neamţ

24 august 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director executiv – Direcţia Regională de Statistică Neamţ.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 12 septembrie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 26 septembrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

? Legea nr.226/229 privind organizarea şi funcţionarea statisticii oficiale în România, cu modificările şi completările ulterioare;
? H.G. nr. 957/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
? Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (R2), cu modificările şi completările ulterioare;
? Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
? Constituţia României, republicată;
? Legea nr. 176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative;
? Publicaţia Femeile şi bărbaţii: parteneriat de muncă şi viaţă, Bucureşti, Institutul Naţional de Statistică, ed. 2016 – Glosar termeni;
? Publicaţia Tendinţe Sociale – Institutul Naţional de Statistică, Bucureşti, Institutul Naţional de Statistică, ed. 2017;
? Publicaţia Forţa de muncă în România: ocupare şi şomaj, în anul …, Bucureşti, Institutul Naţional de Statistică, ed. 2016-2017;
? Publicaţia Coordonate ale nivelului de trai în România. Veniturile şi consumul populaţiei, în anul …, Bucureşti, Institutul Naţional de Statistică, ed 2016-2017;
? Publicaţia Condiţiile de viaţă ale populaţiei din România, Bucureşti, Institutul Naţional de Statistică, ed. 2016-2017;
? Publicaţia Dimensiuni ale incluziunii sociale în România, Bucureşti, Institutul Naţional de Statistică, ed. 2016-2017;
? Regulamentul (UE) nr. 1260/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind statisticile demografice europene:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1524654227670&uri=CELEX:32013R1260
? Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 205/2014 al Comisiei de stabilire a condiţiilor uniforme de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1260/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind statisticile demografice europene, în ceea ce priveşte defalcarea datelor, termenele şi revizuirile de date:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0205&qid=1524656097321&from=RO
? Regulamentul (CE) nr. 862/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 iulie 2007 privind statisticile comunitare din domeniul migraţiei şi protecţiei internaţionale şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 311/76 al Consiliului privind elaborarea de statistici cu privire la lucrătorii străini;
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:199:0023:0029:RO:PDF
? Anuarul demografic al României, cap. 2.Populaţie – precizări metodologice – ediţia 2017 (Biblioteca INS);
? Indicatorii statistici pe termen scurt şi precizările metodologice aferente (ancheta UNICA) http://www.insse.ro/cms/ro/node/270;
? Indicatori statistici din domeniul turismului si metodologia aferenta
http://www.insse.ro/cms/ro/content/statistica-turismului
? Buletinul Statistic de Industrie luna xx/ 2018– nota metodologică http://www.insse.ro/cms/ro/content/buletin-statistic-de-industrie-nr42018
? Ancheta structurala in intreprinderi (AS CG) – chestionarul general şi metodologia de realizare http://www.insse.ro/cms/ro/content/ancheta-structurala
? Ancheta de conjunctura – chestionarele si metodologia de realizare
http://www.insse.ro/cms/ro/content/ancheta-conjunctura
? Regulamentul CE nr.177/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 februarie 2008, de stabilire a unui cadru comun pentru registrul de uz statistic al întreprinderilor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2186/93 al Consiliului;
? Statistica preţurilor – preţurile de consum. Caracteristicile cercetate – INS / EUROSTAT;
? Cercetari statistice in agricultura: cercetari statistice de tip exhaustiv şi prin sondaj privind structura exploataţiilor agricole (recensăminte şi anchete structurale), productia vegetala la principalele culturi; efectivele de animale la 1 decembrie si productia animala – conform PSNA 2017, Capitolul Statistica Agriculturii
(http://www.insse.ro/cms/ro/content/programe-si-strategii)
? Portal web de culegere on-line a datelor statistice (ESOP), http://www.insse.ro
? Sistemul informaţional statistic eDEMOS – caracteristici, conţinut
? Cod de bune practici al statisticilor europene;
? Nomenclatoare şi clasificări:
? Caen Rev2 , http://colectaredate.insse.ro/senin/index.htm?selectedClassification=&requestedpage=general_description&gobacktosearch=true&locale=ro
? Siruta http://colectaredate.insse.ro/senin/index.htm?selectedClassification=&requestedpage=general_description&gobacktosearch=true&locale=ro

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job