Director executiv – Direcția Regională de Statistică BrăilaDirector executiv

Direcția Regională de Statistică Brăila

14 iulie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de director executiv din cadrul Direcţiei regionale de statistică Brăila.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 3 ani;
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 16 august 2017, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

– Legea nr.226/229 privind organizarea şi functionarea statisticii oficiale în România, cu modificările şi completările ulterioare;
– H.G. nr. 957/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (R2), cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– Constituţia României, republicată;
– Legea nr. 176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative;
– Publicaţia Femeile şi bărbaţii: parteneriat de muncă şi viaţă, Bucureşti, Institutul Naţional de Statistică, ed. 2016 – Glosar termeni
– Publicaţia Tendinţe Sociale – Institutul Naţional de Statistică, Bucureşti, Institutul Naţional de Statistică, ed. 2016
– Publicaţia Forţa de muncă în România: ocupare şi şomaj, în anul …, Bucureşti, Institutul Naţional de Statistică, ed. 2014-2015;
– Publicaţia Coordonate ale nivelului de trai în România. Veniturile şi consumul populaţiei, în anul …, Bucureşti, Institutul Naţional de Statistică, ed. .2014-2015
– Publicaţia Condiţiile de viaţă ale populaţiei din România, Bucureşti, Institutul Naţional de Statistică,, ed. 2014-2015;
– Publicaţia Dimensiuni ale incluziunii sociale în România, Bucureşti, Institutul Naţional de Statistică, ed. 2015-2016;
– Metodologia privind migraţia internaţională
http://colectaredate.insse.ro/metadata/viewStatisticalResearch.htm?researchId=4061
– Metodologia privind populaţia rezidentă a României
http://colectaredate.insse.ro/metadata/viewStatisticalResearch.htm?researchId=4057
– Metodologia privind populaţia după domiciliu a României
http://colectaredate.insse.ro/metadata/viewStatisticalResearch.htm?researchId=4058
– Indicatorii statistici pe termen scurt ?i precizările metodologice aferente (ancheta UNICA) http://www.insse.ro/cms/ro/node/270;
– Indicatori statistici din domeniul turismului si metodologia aferenta http://www.insse.ro/cms/ro/content/statistica-turismului
– Buletinul Statistic de Industrie luna xx/ 2016– nota metodologică http://www.insse.ro/cms/ro/content/buletin-statistic-de-industrie-nr112016
– Ancheta structurala in intreprinderi (AS CG) – chestionarul general şi metodologia de realizare http://www.insse.ro/cms/ro/content/ancheta-structurala
– Ancheta de conjunctura – chestionarele si metodologia de realizare http://www.insse.ro/cms/ro/content/ancheta-conjunctura
– Regulamentul CE nr.177/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 februarie 2008, de stabilire a unui cadru comun pentru registrul de uz statistic al întreprinderilor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2186/93 al Consiliului;
– Statistica preţurilor – preţurile de consum. Caracteristicile cercetate – INS / EUROSTAT;
– Regulamentul (CE) nr. 1166/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind anchetele structurale în agricultură şi ancheta privind metodele de producţie agricolă şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 571/88 al Consiliului;
– Cercetari statistice in agricultura: productia vegetala la principalele culturi; efectivele de animale la 1 decembrie si productia animala – conform PSNA 2016, Capitolul Statistica Agriculturii (http://www.insse.ro/cms/ro/content/programe-si-strategii)
– Portal web de culegere on-line a datelor statistice (ESOP), http://www.insse.ro
– Sistemul informaţional statistic eDEMOS – caracteristici, conţinut
– Cod de bune practici al statisticilor europene;
– Nomenclatoare şi clasificări:
– Caen Rev2 , http://www.insse.ro/cms/rw/pages/CaenRev2.ro.do
– Siruta http://www.insse.ro

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job