Director executiv – Direcţia Publică de Protecţie Socială Târgu JiuDirector executiv

Direcţia Publică de Protecţie Socială Târgu Jiu

11 ianuarie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici organizează concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director executiv – Direcţia Publică de Protecţie Socială Târgu Jiu, judeţul Gorj .

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 66 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

•studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în unul din domeniile: asistenţă socială, sociologie, psihologie, ştiinţe ale educaţiei, drept, ştiinţe administrative, sănătate, economie, management, finanţe, contabilitate; (pot participa la concursul organizat pentru ocuparea postului şi absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului universitar de lungă durată în alte domenii decât cele prevăzute mai sus, cu condiţia să fi absolvit studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice)
•studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management, ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
•să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
•vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 7 ani;
•să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată, în condiţiile legii.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 30 ianuarie 2019, data limită pentru depunerea dosarelor;
  • 13 februarie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
  • data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

1. Constituţia României, republicata;
2. Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, r(2), cu modificările şi completările ulterioare;
3.Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
4.Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Ordonanţa Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
7. Legea nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social;
8. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare;
9. Legea nr.571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii;
10. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
11. Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
12. Hotărârea Guvernului nr. 118/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
13. Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
14. Legea nr. 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor, cu modificările şi completările ulterioare;
15. Hotărârea Guvernului nr. 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară, cu modificările şi completările ulterioare;
16. Legea nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstince, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

  • copia actului de identitate;
  • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
  • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
  • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
  • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
  • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
  • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se pot obține la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din București, telefon 0374/112.726, fax 0374/112.727.

Apply for this Job