Director executiv – Direcţia Publică de Asistenţă Socială a oraşului Zimnicea, judeţul TeleormanDirector executiv

Direcţia Publică de Asistenţă Socială a oraşului Zimnicea, judeţul Teleorman

10 august 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de director executiv al Direcţiei Publice de Asistenţă Socială a oraşului Zimnicea, judeţul Teleorman.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă într-unul din domeniile: asistenţă socială sau sociologie, psihologie sau ştiinţe ale educaţiei, drept, ştiinţe administrative, sănătate, economie sau management, finanţe, contabilitate (pot participa la concursul organizat pentru ocuparea postului şi absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului universitar de lungă durată în alte domenii decât cele prevăzute mai sus, cu condiţia să fi absolvit studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice);
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 29 august 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 13 septembrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

1. Constituţia României, republicată;
2. Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată(2) – cu modificarile si completarile ulterioare;
3. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicată;
4. Legea nr.215/2001 – legea administratiei publice locale, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;
5. Legea nr.98/2016 a achiziţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Normele Metodologice din 2 iunie 2016 de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, emise de Guvernul României şi publicate în Monitorul Oficial nr. 423 din 6 iunie 2016;
7. Legea nr.82/1991 – Legea contabilitatii – republicata, modificata si completata de OG nr.22/1996
8. Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
9. Ordinul nr.1792/2002 privind aprobarea angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, modificat si completat;
10. Ordinul Ministerului de Finante nr. 923 din 11 iulie 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, modificat si completat .
11. Legea nr.292/2011 a asistentei sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
12. HG nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal.
13. Legea nr.448/ 2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificarile şi completările ulterioare.
14. Ordinul Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale şi Persoanelor Varstnice nr. 2.126/2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinelor sociale;
15. Ordinul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale şi Familiei – Autoritatea Nationala Pentru Protectia Copilului şi Adoptie nr. 25 din 9 martie 2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrele de zi pentru copiii cu dizabilitaţi, cu modificările şi completările ulterioare;
16. Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
17. OUG nr.111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
18. Legea nr.277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, cu modificările şi completările ulterioare.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job