Director executiv – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice CraiovaDirector executiv

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Craiova

21 mai 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de promovare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de director executiv – direcţia regională vamală din cadrul Direcţiei generale regionale a finanţelor publice Craiova.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 66 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani;
 • să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
 • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată, în condiţiile legii.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 10 iunie 2019: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 21 iunie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copie de pe diploma de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul administrativ.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

1. Constituţia României – republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 767/31.10.2003
2. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (M.O. nr.365/29.05.2007);
3. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată (M.O. nr.525/02.08.2007);
4. Hotărârea Guvernului nr.520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (M.O. nr.473/30.07.2013), cu modificările şi completările ulterioare;
5. Regulamentul Consiliului (CEE) nr.2913/1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar;
6. Regulamentul Comisiei (CEE) nr.2454/1993 privind dispoziţiile de aplicare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr.2913/1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificările şi completările ulterioare;
7. Legea nr.86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare ( M.O. nr. 350/19.04.2006);
8. Hotărârea Guvernului nr.707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cu modificările ulterioare (M.O. nr. 520/15.06.2006);
9. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 688/10.09.2015, cu modificările şi completările ulterioare;
10.Ordonanta Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificările şi completările ulterioare (M.O.nr. 410/25.07.2001).

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job