Director executiv – Direcţia de Asistenţă Socială a municipiului Topliţa, judeţul HarghitaDirector executiv

Direcţia de Asistenţă Socială a municipiului Topliţa, judeţul Harghita

10 august 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de director executiv – Direcţia de Asistenţă Socială a municipiului Topliţa, judeţul Harghita.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în unul dintre următoarele domenii: asistenţă socială sau sociologie, psihologie sau ştiinţe ale educaţiei, drept, ştiinţe administrative, sănătate, economie sau management, finanţe, contabilitate;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • pot participa la concursul organizat pentru ocuparea postului şi absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului universitar de lungă durată în alte domenii decât cele prevăzute mai sus, cu condiţia să fi absolvit studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice,
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 29 august 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 11 septembrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

-Constitutia Romaniei ;
-Legea nr. 188/1999 privind statutul functionarilor publici (r2) cu modificari si completari ;
-Legea nr. 7/2004 rep. privind Codul de Conduita al functionarilor publici cu modificarile si completarile ulterioare ;
– Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; CAP. II Consiliile locale, CAP. III Primarul şi viceprimarul, CAP. IV Instituţiile, serviciile publice de interes local şi aparatul de specialitate al primarului,
– Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea Nr. 448/2006 din 6 decembrie 2006 *** Republicată
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
– Ordinul nr. 219/2006 privind activităţile de identificare, intervenţie şi monitorizare a copiilor care sunt lipsiţi de îngrijirea părinţilor pe perioada în care aceştia se află la muncă în străinătate;
– Ordinul nr. 288/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului;
– H.G. nr. 1103/2014 pentru aprobarea metodologiei privind realizarea obligaţiilor ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, instituţiilor şi profesioniştilor implicaţi în prevenirea şi intervenţia în cazurile de copii aflaţi în situaţie de risc de părăsire sau părăsiţi în unităţi sanitare, cu modificările şi completările ulterioare;
– Hotărârea nr. 691/2015 pentru aprobarea Procedurii de monitorizare a modului de creştere şi îngrijire a copilului cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate şi a serviciilor de care aceştia pot beneficia, precum şi pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului şi serviciile publice de asistenţă socială şi a modelului standard al documentelor elaborate de către acestea;
-Legea 17/2000 republicata, privind asistenta sociala a persoanelor varstnice, cu modificarile si completarile ulterioare ;
– Legea nr . 273/2006 privind finantele publice locale actualizata;
-HCL nr.28/2018 privind aprobarea cuantumului contributiei lunare de intretinere pe anul 2018 pentru persoanele varstnice asistate in cadrul Serviciului Public Comunitar,,Centrul Social Integrat’’Toplita
-HCL nr.104/2018 –Regulamentul de organizare si functionare a Directiei de Asistenta Sociala Toplita

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job